分类 佛家 下的文章

增强记忆力咒语_虚空藏咒

增强记忆力咒语_虚空藏咒

佛教虚空藏咒语是一则可以增加记忆力的咒语,内容短小却可增长智慧,功夫纯熟时的感应不可小觑。

增强记忆力的虚空藏咒语原文:

  

南无虚空藏菩萨摩诃萨(音:na mo xu kong zang pu sa念三遍)

   阿袮,逻阇鞞。钤浮娑阇鞞。

   耶婆奈阇鞞。博厕,娑迷。

   波吒逻阇鞞。他奈婆逻鞞。

   萨多逻伽逻泥。休磨休磨。

   摩诃,伽楼尼迦。娑婆诃。

  

   虚空藏咒拼音注音:

   ā nǐ,luó shé pí。qián fú suō shé pí。

   yē pó nài shé pí。bó cè,suō mí。

   bō zhà luó shé pí。tuō nài pó luó pí。

   sà duō luó qié luó ní。xiū mó xiū mó。

   mó hē,qié lóu ní jiā。suō pó hē。

  

每天早上念7遍、或21遍、或49遍虚空藏咒,坚持下去,可以提高记忆力哦!

《增强记忆力咒语_虚空藏咒》。

打开右脑回路、增强记忆力——虚空藏菩萨咒

"虚空藏菩萨咒"即指把听闻得来的东西不断反复念诵,而且在记忆的过程不需要借助编故事或想象来记忆的一种更直接的记忆方法。

有关“虚空藏菩萨咒”的起源之说
古代印刷术不发达,大部头的经典书写传抄费时很长,因此为了记忆大量的佛教经典,高僧们想出来一种很神奇的咒语法,它要求和尚们每天念诵这些咒语数次,并且坚持一段时间,就能开启右脑中的超记忆回路,从而对经文达到过目不忘的境界,据史料记载,经过这种训练的和尚,都产生了超级记忆力,他们把二十页的经书,从头到尾读三遍,就可以彻底从第一个字背到最后一个字。

“虚空藏菩萨咒”的科学解释

这个方法是通过特定的频率振动打开了人们通向废弃不用的大脑的通道,因为科学发现,人的一生中百分之九十以上的大脑是没有用到的。只有开发了那沉睡着的百分之九十以上的大脑,人的智力潜能才会突飞猛进。而持咒的方法正是打开大脑潜能宝库的一条金钥匙。

修炼“虚空藏菩萨咒”的成功例子

18世纪的日本一名高僧,智慧超群,一次他看见他的弟子因看不懂佛经或为经典的记忆烦恼时,就叫他们别看书,始终念“阿弥陀佛”就可以,他自己也是通过只念“阿弥陀佛”四个字而变成一目十行、过目不忘的。
另外, 据说当年日本后高野的密宗祖师空海就是修练此法,最终达到了记忆力增强,过目不忘的效果。

“虚空藏菩萨咒法”是否有用?

有人说 :
“为了练习英语好出国进修,就是每天早上念虚空藏咒49遍,坚持了一段时间后,效果出奇的神速,以前背过但早已忘记的单词,也能准确的写出来,有时候别人还没有开口就已经知道他们想说什么了”
“一个朋友前一阵子考公务员,每天早晨颂虚空藏菩萨咒,考前一天夜里激动没睡着,第二天考也没什么感觉,结果一公布,她那科考第一,比第二名多18分”
“每天读300到500遍不等,刚开始好象没什么效果,可是不久(一个多月的时间)奇迹出现了,我看到或听到过的东西过后都能清清楚楚地回忆出来,比如说老师在课堂上讲课,我可以回忆出老师所讲的每一句话,在黑板上所写的每一个字。”
但是也有的人说,练习了很久,毫无效果。
其实,“虚空藏菩萨咒”的有用与无用的关键点只有一个,就是是心定。所以,有的人心思单纯,没有乱七八糟的想法,念诵的时候专心致志,最终心无杂念,止于自己的念诵上。这样其实达到了一种“冥想”的境界,冥想中通过念诵反复刺激右脑回路,最终开发出很好的记忆力。

【简介】:
根据姚秦罽宾三藏佛陀耶舍所译《虚空藏菩萨经》,虚空藏菩萨为“一切香集”佛国的大菩萨,他已从佛那里听闻甚深妙法,并得到各种层次的禅定境界,这一佛国在我们太阳系西方离我们地球有八十恒河沙世界之遥的地方,那个佛国的佛名叫胜花敷藏如来。《虚空藏菩萨经》,又叫《忏悔尽一切罪陀罗尼经》,亦名《不可思议方便智救济一切众生经》,亦名《能满一切众生所愿如如意宝珠经》。
【造像特点】:
依《观虚空藏菩萨经》的描述,此菩萨形像是‘顶上有如意珠,作紫金色。若见如意珠,即见天冠。此天冠中有三十五佛像现。如意珠有十方佛像现。菩萨身长二十由旬,若现大身,与观世音等。’
常见形象,身呈肉色,头戴五佛冠,右手屈臂持剑,剑缘有光焰;左手置于腰侧,握拳持莲,莲上有如意宝珠;坐于宝莲华上。其所持之宝珠、剑,即表福智二门。密号如意金刚。种子为凕(i)。三昧耶形为慧刀

大念处经 《巴利文大藏经》中的经

《大念处经》(巴利文:Mahāsatipaṭṭhāna Sutta, 梵文:Smṛtyupasthāna Sūtra स्म्र्युपस्थान सूत्र)是《巴利文大藏经》中的长部第22篇经,相当于汉译本《中阿含经》〈98经〉〈念处经〉。在南传上座部佛教中极受重视。
书 名大念处经别 名中阿含经译 者玛欣德尊者类 别佛经
目录
1 概论
2 大念处经
概论编辑 播报
佛陀在拘楼国剑磨瑟昙城时,教导比丘,摆脱忧愁、灭寂苦恼,获得正道的方法就是修行四念处,其最终达到涅槃, 证悟三果或四果。经中佛陀对四念处的义理和修行做了详细解释。
大念处经编辑 播报
礼敬彼世尊,阿拉汉,全自觉者!
大念处经 [1]
玛欣德尊者 [2] (Bhikkhu Mahinda)新译
如是我闻:一时,世尊住在古卢国名为甘马萨昙马的古卢市镇。
于其处,世尊对比库们说:“诸比库。”那些比库回答世尊:“尊者。”世尊如此说:
总说
“诸比库,此一行道,能清净有情,超越愁、悲,灭除苦、忧,得达如理,现证涅槃,此即是四念处。
哪四种呢?诸比库,于此,比库于身随观身而住,热诚,正知,具念,调伏世间之贪、忧;于受随观受而住,热诚,正知,具念,调伏世间之贪、忧;于心随观心而住,热诚,正知,具念,调伏世间之贪、忧;于法随观法而住,热诚,正知,具念,调伏世间之贪、忧。
——总说结束——
身随观 入出息部分
那么,诸比库,比库又如何于身随观身而住呢?
诸比库,于此,比库前往阿兰若,前往树下,或前往空闲处,结跏趺而坐,保持其身正直,使正念现起于面前。他只念于入息,只念于出息。
入息长时,了知:‘我入息长。’
出息长时,了知:‘我出息长。’
入息短时,了知:‘我入息短。’
出息短时,了知:‘我出息短。’
他学:‘我将觉知全身而入息。’
他学:‘我将觉知全身而出息。’
他学:‘我将平静身行而入息。’
他学:‘我将平静身行而出息。’
诸比库,犹如熟练的辘轳匠或辘轳匠的学徒,在长转时了知:‘我在长转。’在短转时了知:‘我在短转。’
诸比库,同样地,比库入息长时,了知:‘我入息长。’出息长时,了知:‘我出息长。’入息短时,了知:‘我入息短。’出息短时,了知:‘我出息短。’他学:‘我将觉知全身而入息。’他学:‘我将觉知全身而出息。’他学:‘我将平静身行而入息。’他学:‘我将平静身行而出息。’
如此,或于内身随观身而住,或于外身随观身而住,或于内外身随观身而住。或于身随观生起之法而住,或于身随观坏灭之法而住,或于身随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有身’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
——入出息部分结束——
身随观 威仪路部分
再者,诸比库,比库在行走时,了知:‘我行走。’或站立时,了知:‘我站立。’或坐着时,了知:‘我坐着。’或躺卧时,了知:‘我躺卧。’无论身体所处如何,只是如实地了知。
如此,或于内身随观身而住,或于外身随观身而住,或于内外身随观身而住。或于身随观生起之法而住,或于身随观坏灭之法而住,或于身随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有身’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
——威仪路部分结束——
身随观 正知部分
再者,诸比库,比库在前进、返回时保持正知,向前看、向旁看时保持正知,屈、伸[手足]时保持正知,持桑喀帝、钵与衣时保持正知,食、饮、嚼、尝时保持正知,大、小便利时保持正知,行走、站立、坐着、睡眠、觉醒、说话、沉默时保持正知。
如此,或于内……诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
——正知部分结束——
身随观 厌恶作意部分
再者,诸比库,比库对此从脚底以上、从发顶以下、为皮肤所包的身体,观察充满种种之不净:‘于此身中有头发、身毛、指甲、牙齿、皮肤,肌肉、筋腱、骨、骨髓、肾,心、肝、肋膜、脾、肺,肠、肠间膜、胃中物、粪便,胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪,泪、油膏、唾液、鼻涕、关节滑液、尿。’
诸比库,犹如两端开口之袋,装满了各种谷类,比如稻米、米、绿豆、豆、芝麻、米粒。有眼之人打开之后,即能观察:‘这是稻米,这是米,这是绿豆,这是豆,这是芝麻,这是米粒。’
同样地,诸比库,比库对此从脚底以上、从发顶以下、为皮肤所包的身体,观察充满种种之不净:‘于此身中有头发、身毛、指甲、牙齿、皮肤,肌肉、筋腱、骨、骨髓、肾,心、肝、肋膜、脾、肺,肠、肠间膜、胃中物、粪便,胆汁、痰、脓、血、汗、脂肪,泪、油膏、唾液、鼻涕、关节滑液、尿。’
如此,或于内……诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
——厌恶作意部分结束——
身随观 界作意部分
再者,诸比库,比库如其住立,如其所处,以界观察此身:‘于此身中,有地界、水界、火界、风界。’
诸比库,犹如熟练的屠牛者或屠牛者的学徒,杀了牛并切成肉片之后,坐在四衢大道。同样地,诸比库,比库如其住立,如其所处,以界观察此身:‘于此身中,有地界、水界、火界、风界。’
如此,或于内身随观身而住……诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
——界作意部分结束——
身随观 九墓地部分
再者,诸比库,如同比库见到被丢弃在墓地里的尸体,死后经一日,经两日或叁日,已经肿胀、青瘀、脓烂。他比较于此身:‘此身也有如是之法,如是之性,无法避免如此。’
如此,或于内……诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
再者,诸比库,如同比库见到被丢弃在墓地里的尸体,正被乌鸦、兀鹰、鹫、苍鹭、狗、老虎、豹、豺狼或各种虫所噉食。他比较于此身:‘此身也有如是之法,如是之性,无法避免如此。’
如此,或于内……诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
再者,诸比库,如同比库见到被丢弃在墓地里的尸体,骨锁尚有肉有血,由筋腱连结着……骨锁已无肉,为血所污,由筋腱连结着……骨锁已无血、肉,由筋腱连结着……已无连结的骨头散落各处:一处为手骨,另一处为脚骨,另一处为踝骨,另一处为胫骨,另一处为股骨,另一处为髋骨,另一处为肋骨,另一处为脊椎骨,另一处为肩胛骨,另一处为颈椎骨,另一处为颚骨,另一处为齿骨,另一处为头骨。他比较于此身:‘此身也有如是之法,如是之性,无法避免如此。’
如此,或于内……而住。
再者,诸比库,如同比库见到被丢弃在墓地里的尸体,骨头白如螺贝之色……骨头堆积经过叁四年……骨头腐朽成为粉末。他比较于此身:‘此身也有如是之法,如是之性,无法避免如此。’
如此,或于内身随观身而住,或于外身随观身而住,或于内外身随观身而住。或于身随观生起之法而住,或于身随观坏灭之法而住,或于身随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有身’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此于身随观身而住。
——九墓地部分结束——
——十四种身随观结束——
受随观
那么,诸比库,比库又如何于受随观受而住呢?
诸比库,于此,比库感到乐受时,了知:‘我感到乐受。’感到苦受时,了知:‘我感到苦受。’感到不苦不乐受时,了知:‘我感到不苦不乐受。’感受到有物染的乐受时,了知:‘我感受到有物染的乐受。’感受到无物染的乐受时,了知:‘我感受到无物染的乐受。’感受到有物染的苦受时,了知:‘我感受到有物染的苦受。’感受到无物染的苦受时,了知:‘我感受到无物染的苦受。’感受到有物染的不苦不乐受时,了知:‘我感受到有物染的不苦不乐受。’感受到无物染的不苦不乐受时,了知:‘我感受到无物染的不苦不乐受。’
如此,或于内受随观受而住,或于外受随观受而住,或于内外受随观受而住。或于受随观生起之法而住,或于受随观坏灭之法而住,或于受随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有受’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此于受随观受而住。
——受随观结束——
心随观
那么,诸比库,比库又如何于心随观心而住呢?
诸比库,于此,比库于有贪心,了知:‘有贪心’;离贪心,了知:‘离贪心’。有瞋心,了知:‘有瞋心’;离瞋心,了知:‘离瞋心’。有痴心,了知:‘有痴心’;离痴心,了知:‘离痴心’。昏昧心,了知:‘昏昧心’;散乱心,了知:‘散乱心’。广大心,了知:‘广大心’;不广大心,了知:‘不广大心’。有上心,了知:‘有上心’;无上心,了知:‘无上心’。得定心,了知:‘得定心’;无定心,了知:‘无定心’。解脱心,了知:‘解脱心’;未解脱心,了知:‘未解脱心’。
如此,或于内心随观心而住,或于外心随观心而住,或于内外心随观心而住。或于心随观生起之法而住,或于心随观坏灭之法而住,或于心随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有心’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此于心随观心而住。
——心随观结束——
法随观 盖部分
那么,诸比库,比库又如何于法随观法而住呢?
诸比库,于此,比库对五盖而于法随观法而住。诸比库,比库又如何对五盖而于法随观法而住呢?
诸比库,于此,比库内[心]存在欲贪,了知:‘我内[心]有欲贪。’内[心]不存在欲贪,了知:‘我内[心]没有欲贪。’他了知未生起的欲贪如何生起,了知已生起的欲贪如何舍断,也了知已舍断的欲贪于未来如何不再生起。
内[心]存在瞋恚,了知:‘我内[心]有瞋恚。’内[心]不存在瞋恚,了知:‘我内[心]没有瞋恚。’他了知未生起的瞋恚如何生起,了知已生起的瞋恚如何舍断,也了知已舍断的瞋恚于未来如何不再生起。
内[心]存在昏沉、睡眠,了知:‘我内[心]有昏沉、睡眠。’内[心]不存在昏沉、睡眠,了知:‘我内[心]没有昏沉、睡眠。’他了知未生起的昏沉、睡眠如何生起,了知已生起的昏沉、睡眠如何舍断,也了知已舍断的昏沉、睡眠于未来如何不再生起。
内[心]存在掉举、追悔,了知:‘我内[心]有掉举、追悔。’内[心]不存在掉举、追悔,了知:‘我内[心]没有掉举、追悔。’他了知未生起的掉举、追悔如何生起,了知已生起的掉举、追悔如何舍断,也了知已舍断的掉举、追悔未来如何不再生起。
内[心]存在疑,了知:‘我内[心]有疑。’内[心]不存在疑,了知:‘我内[心]没有疑。’他了知未生起之疑如何生起,了知已生起之疑如何舍断,也了知已舍断之疑于未来如何不再生起。
如此,或于内法随观法而住,或于外法随观法而住,或于内外法随观法而住。或于法随观生起之法而住,或于法随观坏灭之法而住,或于法随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有法’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此对五盖而于法随观法而住。
——盖部分结束——
法随观 蕴部分
再者,诸比库,比库对五取蕴而于法随观法而住。诸比库,比库又如何对五取蕴而于法随观法而住呢?
诸比库,于此,比库[瞭知]:‘如是色,如是色之集,如是色之灭;如是受,如是受之集,如是受之灭;如是想,如是想之集,如是想之灭;如是诸行,如是诸行之集,如是诸行之灭;如是识,如是识之集,如是识之灭。’
如此,或于内法随观法而住,或于外法随观法而住,或于内外法随观法而住。或于法随观生起之法而住,或于法随观坏灭之法而住,或于法随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有法’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此对五取蕴而于法随观法而住。
——蕴部分结束——
法随观 处部分
再者,诸比库,比库对六种内、外处而于法随观法而住。诸比库,比库又如何对六种内、外处而于法随观法而住呢?
诸比库,于此,比库了知眼,了知色,也了知缘此二者而生起之结;他了知未生起之结如何生起,了知已生起之结如何舍断,也了知已舍断之结于未来如何不再生起。
他了知耳,了知声,也了知缘此二者而生起之结;他了知未生起之结如何生起,了知已生起之结如何舍断,也了知已舍断之结于未来如何不再生起。
他了知鼻,了知香,也了知缘此二者而生起之结;他了知未生起之结如何生起,了知已生起之结如何舍断,也了知已舍断之结于未来如何不再生起。
他了知舌,了知味,也了知缘此二者而生起之结;他了知未生起之结如何生起,了知已生起之结如何舍断,也了知已舍断之结于未来如何不再生起。
他了知身,了知触,也了知缘此二者而生起之结;他了知未生起之结如何生起,了知已生起之结如何舍断,也了知已舍断之结于未来如何不再生起。
他了知意,了知法,也了知缘此二者而生起之结;他了知未生起之结如何生起,了知已生起之结如何舍断,也了知已舍断之结于未来如何不再生起。
如此,或于内法随观法而住,或于外法随观法而住,或于内外法随观法而住。或于法随观生起之法而住,或于法随观坏灭之法而住,或于法随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有法’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此对六种内、外处而于法随观法而住。
——处部分结束——
法随观 觉支部分
再者,诸比库,比库对七觉支而于法随观法而住。诸比库,比库又如何对七觉支而于法随观法而住呢?
诸比库,于此,比库内[心]存在念觉支,了知:‘我内[心]有念觉支。’内[心]不存在念觉支,了知:‘我内[心]没有念觉支。’他了知未生起的念觉支如何生起,也了知已生起的念觉支如何修习至圆满。
内[心]存在择法觉支,了知:‘我内[心]有择法觉支。’内[心]不存在择法觉支,了知:‘我内[心]没有择法觉支。’他了知未生起的择法觉支如何生起,也了知已生起的择法觉支如何修习至圆满。
内[心]存在精进觉支,了知:‘我内[心]有精进觉支。’内[心]不存在精进觉支,了知:‘我内[心]没有精进觉支。’他了知未生起的精进觉支如何生起,也了知已生起的精进觉支如何修习至圆满。
内[心]存在喜觉支,了知:‘我内[心]有喜觉支。’内[心]不存在喜觉支,了知:‘我内[心]没有喜觉支。’他了知未生起的喜觉支如何生起,也了知已生起的喜觉支如何修习至圆满。
内[心]存在轻安觉支,了知:‘我内[心]有轻安觉支。’内[心]不存在轻安觉支,了知:‘我内[心]没有轻安觉支。’他了知未生起的轻安觉支如何生起,也了知已生起的轻安觉支如何修习至圆满。
内[心]存在定觉支,了知:‘我内[心]有定觉支。’内[心]不存在定觉支,了知:‘我内[心]没有定觉支。’他了知未生起的定觉支如何生起,也了知已生起的定觉支如何修习至圆满。
内[心]存在舍觉支,了知:‘我内[心]有舍觉支。’内[心]不存在舍觉支,了知:‘我内[心]没有舍觉支。’他了知未生起的舍觉支如何生起,也了知已生起的舍觉支如何修习至圆满。
如此,或于内法随观法而住,或于外法随观法而住,或于内外法随观法而住。或于法随观生起之法而住,或于法随观坏灭之法而住,或于法随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有法’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此对七觉支而于法随观法而住。
——觉支部分结束——
法随观 谛部分
再者,诸比库,比库对四圣谛而于法随观法而住。诸比库,比库又如何对四圣谛而于法随观法而住呢?
诸比库,于此,比库如实了知:‘此是苦。’如实了知:‘此是苦之集。’如实了知:‘此是苦之灭。’如实了知:‘此是导至苦灭之道。’
——第一诵分结束——
广说苦谛
诸比库,何谓苦圣谛?生是苦,老是苦,死是苦,愁、悲、苦、忧、恼是苦,怨憎会是苦,爱别离是苦,所求不得也是苦。简而言之:五取蕴即苦。
诸比库,什么是生呢?无论任何的有情,即于其有情的部类中,诞生、出生、入胎、再生、诸蕴的显现、诸处的获得。诸比库,这称为生。
诸比库,什么是老呢?无论任何的有情,即于其有情的部类中,年老、衰老、牙齿损坏、头发斑白、皮肤变皱、寿命减损、诸根成熟。诸比库,这称为老。
诸比库,什么是死呢?无论任何的有情,即于其有情的部类中,死亡、灭殁、破坏、消失、逝世、命终、诸蕴的分离、身体的舍弃、命根的断绝。诸比库,这称为死。
诸比库,什么是愁呢?诸比库,若是由于具有任何一种的不幸、遭遇任何一种的苦法而愁虑、忧愁、哀愁、内[心]忧愁、内[心]悲哀。诸比库,这称为愁。
诸比库,什么是悲呢?诸比库,若是由于具有任何一种的不幸、遭遇任何一种的苦法而哭泣、悲叹、悲泣、悲哀、哀号、悲痛。诸比库,这称为悲。
诸比库,什么是苦呢?诸比库,身体的苦,身体的不适,由身触而生的痛苦、不适感受。诸比库,这称为苦。
诸比库,什么是忧呢?诸比库,心的苦,心的不愉快,由意触而生的痛苦、不适感受。诸比库,这称为忧。
诸比库,什么是恼呢?诸比库,若是由于具足任何一种的不幸、遭遇任何一种的苦法而郁恼、忧恼、憔悴、绝望。诸比库,这称为恼。
诸比库,什么是怨憎会苦呢?于此,凡是那些不可喜的、不可爱的、不可意的色、声、香、味、触、法,或者那些意图不利者、意图无益者、意图不安乐者、意图不安稳者,若与他们一起交往、会合、共聚、结合。诸比库,这称为怨憎会苦。
诸比库,什么是爱别离苦呢?于此,凡是那些可喜的、可爱的、可意的色、声、香、味、触、法,或者那些希望有利者、希望有益者、希望安乐者、希望安稳者,母亲、父亲、兄弟、姐妹、朋友、同事或血亲,若不能与他们一起交往、会合、共聚、结合。诸比库,这称为爱别离苦。
诸比库,什么是所求不得是苦呢?诸比库,有生法的诸有情生起如此的欲求:‘啊!愿我们将没有生法,希望生不要到来!’然而却不能达成这样的欲求,这是所求不得苦。
诸比库,有老法的诸有情生起如此的欲求:‘啊!愿我们将没有老法,希望衰老不要到来!’然而却不能达成这样的欲求,这也是所求不得苦。
诸比库,有病法的诸有情生起如此的欲求:‘啊!愿我们将没有病法,希望疾病不要到来!’然而却不能达成这样的欲求,这也是所求不得苦。
诸比库,有死法的诸有情生起如此的欲求:‘啊!愿我们将没有死法,希望死亡不要到来!’然而却不能达成这样的欲求,这也是所求不得苦。
诸比库,有愁、悲、苦、忧、恼诸法的诸有情生起如此的欲求:‘啊!愿我们将没有愁、悲、苦、忧、恼诸法,希望愁、悲、苦、忧、恼不要到来!’然而却不能达成这样的欲求,这也是所求不得苦。
诸比库,何谓‘简而言之:五取蕴即苦’呢?这就是:色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴。诸比库,这些称为‘简而言之:五取蕴即苦’。诸比库,这称为苦圣谛。
广说集谛
诸比库,何谓苦集圣谛?此爱是再有,与喜、贪俱,于处处而喜乐,这就是:欲爱、有爱、无有爱。
然而,诸比库,此爱于何处生起而生起,于何处止住而止住呢?凡世间有喜色、悦色者,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
什么是世间喜色、悦色呢?眼于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。耳于世间……鼻于世间……舌于世间……身于世间……意于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
色于世间……声于世间……香于世间……味于世间……触于世间……法于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住。
眼识于世间……耳识于世间……鼻识于世间……舌识于世间……身识于世间……意识于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
眼触于世间……耳触于世间……鼻触于世间……舌触于世间……身触于世间……意触于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
眼触生受于世间……耳触生受于世间……鼻触生受于世间……舌触生受于世间……身触生受于世间……意触生受于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
色想于世间……声想于世间……香想于世间……味想于世间……触想于世间……法想于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
色思于世间……声思于世间……香思于世间……味思于世间……触思于世间……法思于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
色爱于世间……声爱于世间……香爱于世间……味爱于世间……触爱于世间……法爱于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
色寻于世间……声寻于世间……香寻于世间……味寻于世间……触寻于世间……法寻于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。
色伺于世间……声伺于世间……香伺于世间……味伺于世间……触伺于世间……法伺于世间是喜色、悦色,其爱即于此处生起而生起,于此处止住而止住。诸比库,这称为苦集圣谛。
广说灭谛
诸比库,何谓苦灭圣谛?即是那种爱的无馀离贪、灭、舍弃、舍离、解脱、无执着。
然而,诸比库,此爱于何处舍断而舍断,于何处灭除而灭除呢?凡世间有喜色、悦色者,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
什么是世间喜色、悦色呢?眼于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。耳于世间……鼻于世间……舌于世间……身于世间……意于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
色于世间……声于世间……香于世间……味于世间……触于世间……法于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除。
眼识于世间……耳识于世间……鼻识于世间……舌识于世间……身识于世间……意识于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
眼触于世间……耳触于世间……鼻触于世间……舌触于世间……身触于世间……意触于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
眼触生受于世间……耳触生受于世间……鼻触生受于世间……舌触生受于世间……身触生受于世间……意触生受于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
色想于世间……声想于世间……香想于世间……味想于世间……触想于世间……法想于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
色思于世间……声思于世间……香思于世间……味思于世间……触思于世间……法思于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
色爱于世间……声爱于世间……香爱于世间……味爱于世间……触爱于世间……法爱于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
色寻于世间……声寻于世间……香寻于世间……味寻于世间……触寻于世间……法寻于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。
色伺于世间……声伺于世间……香伺于世间……味伺于世间……触伺于世间……法伺于世间是喜色、悦色,其爱即于此处舍断而舍断,于此处灭除而灭除。诸比库,这称为苦灭圣谛。
广说道谛
诸比库,何谓导至苦灭之道圣谛?此即八支圣道,这就是:正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。
诸比库,什么是正见呢?诸比库,苦之智、苦集之智、苦灭之智、导至苦灭之道之智。诸比库,这称为正见。
诸比库,什么是正思惟呢?出离思惟、无恚思惟、无害思惟。诸比库,这称为正思惟。
诸比库,什么是正语呢?离妄语、离两舌、离恶口、离绮语。诸比库,这称为正语。
诸比库,什么是正业呢?离杀生、离不与取、离欲邪行。诸比库,这称为正业。
诸比库,什么是正命呢?诸比库,于此,圣弟子舍离邪命,以正命而营生。诸比库,这称为正命。
诸比库,什么是正精进呢?诸比库,于此,比库为了未生之恶、不善法的不生起,生起意欲、努力、激发精进、策励心、精勤;为了已生之恶、不善法的断除,生起意欲、努力、激发精进、策励心、精勤;为了未生之善法的生起,生起意欲、努力、激发精进、策励心、精勤;为了已生之善法的住立、不忘、增长、广大、修习、圆满,生起意欲、努力、激发精进、策励心、精勤。诸比库,这称为正精进。
诸比库,什么是正念呢?诸比库,于此,比库于身随观身而住,热诚,正知,具念,调伏世间的贪、忧;于受随观受而住,热诚,正知,具念,调伏世间的贪、忧;于心随观心而住,热诚,正知,具念,调伏世间的贪、忧;于法随观法而住,热诚,正知,具念,调伏世间的贪、忧。诸比库,这称为正念。
诸比库,什么是正定呢?诸比库,于此,比库已离诸欲,离诸不善法,有寻、有伺,离生喜、乐,具足初禅而住;寻伺寂止,内洁净,心专一性,无寻、无伺,定生喜、乐,具足第二禅而住;离喜,住于舍,念与正知,以身受乐,正如圣者们所说的:‘舍、具念、乐住。’具足第叁禅而住;舍断乐与舍断苦,先前的喜、忧已灭没,不苦不乐,舍念清净,具足第四禅而住。诸比库,这称为正定。
诸比库,这称为导至苦灭之道圣谛。
如此,或于内法随观法而住,或于外法随观法而住,或于内外法随观法而住。或于法随观生起之法而住,或于法随观坏灭之法而住,或于法随观生起、坏灭之法而住。他现起‘有法’之念,只是为了智与忆念的程度。他无所依而住,亦不执取世间的一切。
诸比库,比库乃如此对四圣谛而于法随观法而住。
——谛部分结束——
——法随观结束——
诸比库,无论是谁,若能够如此修习此四念处七年者,他于二果之中可期望[获得]一果:即于现法中证知,或尚有馀[则证]不来位!
诸比库,且放置七年。诸比库,无论是谁,若能够如此修习此四念处六年者……五年……四年……叁年……两年……一年……诸比库,且放置一年。诸比库,无论是谁,若能够如此修习此四念处七个月者,他于二果之中可期望[获得]一果:即于现法中证知,或尚有馀[则证]不来位!
诸比库,且放置七个月。诸比库,无论是谁,若能够如此修习此四念处六个月者……五个月……四个月……叁个月……两个月……一个月……半个月……诸比库,且放置半个月。诸比库,无论是谁,若能够如此修习此四念处七天者,他于二果之中可期望[获得]一果:即于现法中证知,或尚有馀[则证]不来位!
正如所说的:‘诸比库,此一行道,能清净有情,超越愁、悲,灭除苦、忧,得达如理,现证涅槃,此即是四念处。’乃因此而说。”
世尊如此说。那些比库满意与欢喜世尊之所说。
——大念处经结束——

网上流传的53字秽迹金刚咒

网上流传的53字秽迹金刚咒

(摘自网络)

这53个字的秽迹金刚咒,我最早是在网上看到的。
前几日与几个道友闲聊,谈到当前各派传承的秽迹金刚咒时,又谈到了这53字的秽迹真言,即是在43字的秽迹金刚咒前,又加了“秘密传承”的7个字的密咒“空花斫罗,地力,汁”,而在43字的秽迹金刚咒后面加了“普林伽”三字。
据道友讲,济尘法师所传秽迹咒、释本学法师所传秽迹咒,以及“心中心”元音老人所传秽迹咒,都是53字秽迹真言。以前,我也从网上看到一些文章,讲述佛教天台宗的悟道老和尚的《蓬莱拾遗》中有一篇《秽迹金刚神咒之补阙》文章中提到了,“天台祖师讲是删去了另外十字,具足应该是五十三字”,即前删去七字,后面删去“婆林伽”。这样算来佛教天台宗的秽迹金刚传承,也应该是这53字的秽迹咒。

《蓬莱拾遗——悟道老和尚法语》宗教文化出版社2009年出版(图片来自网络)

和道友聊着此事,我当时半开玩笑说:“依照这秘密传承的‘七字’真言看,这几位法师所传承的‘三头八臂秽迹金刚法’或许也是源于摩利支天的法脉吧”,当然这只是一句调侃的话,并不当真。

道家常讲“诸法从斗出”,道家所传承的秽迹法多是源于“摩利支天”传承。摩利支天是佛天,这七字真言在“摩利支天——斗法”中,为金刚部总咒,咒为“唵,跋折罗,地利及”,此咒与我在《师资课程》中所传的“秽迹遣魔咒”颇有渊源;在《佛说摩利支天经》中也有此真言,称为“金刚部心印真言”,是在一些特殊的科仪、法事、修持中要用到的真言法咒,多用在其他真言诵持之前。
只不过在我平常单独诵持此咒时,还需要在此7字后多四个字,即为“唵,跋折罗,地利及,侣林吽摄”。而此7字真言后加“梭哈”,即“唵,跋折罗,地利及娑婆诃”为“金刚母心印咒”,是在脉轮启合时摄持心性所用。

闲谈之时,也有道友言及咒中“侣林吽摄”,“侣林”或应为“普林”,“摄”或为“伽”等,但这我实在不敢妄猜,只依师尊所传咒音诵持。

在我所传习的秽迹金刚法中,并没有这句真言的传承,所以在我传授“秽迹金刚咒”中也没有这7字的真言。不同的法脉,所传承的“真言”、“咒语”会有所不同,只要依止师尊所传的法脉修持即可,无须计较字数的多寡。

秽迹金刚法的传承不一样,修习风格也不同。不同的法脉,秽迹金刚的真言有差异,实属正常。就以佛教禅宗传承的秽迹法为例,在43字的秽迹咒前加了7字的“金刚部心印咒”,这样传承的秽迹咒更利于“身后”的成就,以及修行中明心见性和消除魔障。而禅宗很少讲及“神通”之事,正如一些高僧大德所言“佛法不讲神通”,所以禅门所传承的秽迹金刚法,把秽迹法中的启、用的法,都隐而不传,也是正常的事情。

而道传秽迹法,更注重秽迹金刚法的实用,注重当前、今生的“事业”利益,所以我所传习的秽迹金刚法,是在秽迹43字后加缀了秽迹金刚的“事业咒”,道家传承对秽迹的“事业咒”也极为重视,在坛前做科仪对学生加持秽迹法脉时,我都会单独的把秽迹金刚“心咒”和“事业咒”的传承加持到学生的身中。在密法中“事业咒”是修持各种事业法门(诸如增、息、怀、诛的法)所必需修持的真言,由此也看出了我所传习的法脉对秽迹金刚法的实际应用是极其重视的。我也经常告诉学生“法越用越灵”,以此来鼓励学生对秽迹法多应用和体验。

说到事业法门的修习,都是从“身、口、意”三密入手,以“身、口、意”合于“本尊”而“成就各种事业”,如“口合、意不合”或“口合、意合,而身不合”皆难以成就。以前曾听一位前辈说过“心与咒相合,咒与身(轮、脉)相合,三密相应,‘身、口、意’才能合于本尊,成就各种事业”。(注:佛家讲的各种事业法,多指增、息、怀、诛等法门)

在我诵持真言的过程中,也感到了“以咒持心”、“以咒持身”的妙用,诸如我在以前的文章中谈到了“唵”这个音,在西竺心宗的咒语中根据不同的使用,有三种发音:1、发“嗡--ong”,2、发“安_目--an_mu”,3、发“依--yi”,根据不同的用处用不同的音,比如在“秽迹火轮双身法”中的双身佛母真言,“唵”是发“依--yi”音,因为“依”音可以入心脉。

再如:我前文提到的,在单独诵持“金刚部总咒”时会在7字后另加四字,即“唵,跋折罗,地利及,侣林吽摄”。诵此咒时每每感觉“侣林吽摄”这四字入于身体轮、脉处的妙处,“侣”音时咒力入前心轮(心轮之前),“林”音时咒力达到心轮之下,而“吽摄”音时咒已经入于脐轮和海底轮处,持诵数遍之后顿觉身体内“脉、轮”光炁灿烂,而己身合于虚空千尊万圣之中。

清源山人·于济南

佛教五十三咒毗尼曰用(五十三咒)背诵篇

《毗尼日用切要》

1、早觉:

 睡眠始寤 当愿众生

 一切智觉 周顾十方

 2、鸣钟:

 愿此钟声超法界 铁围幽闇悉皆闻

 闻尘清净证圆通 一切众生成正觉

 3闻钟:

 闻钟声 烦恼轻 智慧长 菩提生

 离地狱 出火坑 愿成佛 度众生

 唵。伽啰帝耶莎诃(三遍)

 4、着衣:

 若着上衣 当愿众生

 获胜善根 至法彼岸

 着下裙时 当愿众生

 服诸善根 具足惭愧

 整衣束带 当愿众生

 检束善根 不令散失

 5、下单:

 从朝寅旦直至暮 一切众生自回护

 若于足下丧其形 愿汝即时生净土

 唵。逸帝律尼莎诃(三遍)

 7、行步不伤虫:

 若举于足 当愿众生

 出生死海 具众善法

 唵。地利日利莎诃(三遍)

 7、出堂:

 从舍出时 当愿众生

 深入佛智 永出三界

 8、登厕:

 大小便时 当愿众生

 弃贪瞋痴 蠲除罪法

 唵。很鲁陀耶莎诃

 9、洗净:

 事讫就水 当愿众生

 出世法中 速疾而往

 唵。室利婆醯莎诃(三遍)

 10、去秽:

 洗涤形秽 当愿众生

 清净调柔 毕竟无垢

 唵。贺曩密栗帝莎诃(三遍)

 11、洗手:

 以水盥掌 当愿众生

 得清净手 受持佛法

 唵。主迦啰耶莎诃(三遍)

 12、净面:

 以水洗面 当愿众生

 得净法门 永无垢染

 唵。蓝莎诃(默持二十一遍)

 13、饮水:

 佛观一钵水 八万四千虫

 若不持此咒 如食众生肉

 唵。嚩悉波啰摩尼莎诃(三遍)

 14、五衣:

 善哉解脱服 无上福田衣

 我今顶戴受 世世不舍离

 唵。悉陀耶莎诃(三遍)

 15、七衣:

 善哉解脱服 无上福田衣

 我今顶戴受 世世常得披

 唵。度波度波莎诃(三遍)

 16、大衣:

 善哉解脱服 无上福田衣

 奉持如来命 广度诸众生

 唵。摩诃迦婆 波吒悉帝莎诃(三遍)

 17、卧具:

 卧具尼师坛 长养心苗性

 展开登圣地 奉持如来命

 唵。檀波檀波莎诃(三遍)

 18、登道场:

 若得见佛 当愿众生

 得无碍眼 见一切佛

 唵。阿密栗帝吽癹吒(三遍)

 19、赞佛:

 法王无上尊 三界无伦匹

 天人之导师 四生之慈父

 我今暂皈依 能灭三祇业

 称扬若赞叹 亿劫莫能尽

 20:礼佛:

 天上天下无如佛 十方世界亦无比

 世间所有我尽见 一切无有如佛者

 21、普礼真言:

 唵。嚩日啰斛

 22、供净瓶:

 手执净瓶 当愿众生

 内外无垢 悉令光洁

 唵。势伽噜迦叱。羚(羊+含)叱莎诃

 23、荡净瓶真言:

 唵。蓝莎诃(二十一遍)

 24、灌水真言:

 唵。嚩悉钵啰摩尼莎诃(三遍)

 25、甘露真言:

 南无苏噜婆耶。怛他誐多耶。怛侄他。唵。苏噜苏噜。钵啰苏噜。钵啰苏噜。娑婆诃(三遍)

 26、展钵:

 如来应量器 我今得敷展

 愿共一切众 等三轮空寂

 唵。斯麻摩尼莎诃(三遍)

 27、受食:

 若见空钵 当愿众生

 究竟清净 空无烦恼

 若见满钵 当愿众生

 具足盛满 一切善法

 28、早斋出生:

 法力不思议 慈悲无障碍

 七粒遍十方 普施周沙界

 唵。度利益莎诃(念咒三遍。弹指三下)

 29、午斋出生:

 大鹏金翅鸟 旷野鬼神众

 罗刹鬼子母 甘露悉充满

 唵。穆帝莎诃(念咒三遍弹指三下)

 30、侍者送食:

 汝等鬼神众 我今施汝供

 此食遍十方 一切鬼神共

 唵。穆力陵莎诃(三遍)

 31、一僧跋:

 佛制比丘。食存五观。散心杂话。

 信施难消。大众闻罄声。各正念。

 32、持钵:

 执持应器 当愿众生

 成就法器 受天人供

 唵。枳哩枳哩。嚩日啰吽。癹吒(三遍)

 33、受食发愿:

 (初勺)愿断一切恶

 (二勺)愿修一切善

 (三勺)誓度一切众生

 34、五观:

 一,计功多少,量彼来处。

 二,付己德行,全缺应供。

 三,防心離过,贪等为宗。

 四,正事良药,为療形枯。

 五,为成道业,应受此食。

 35、结斋:

 (结斋先念准提咒。次念此偈云。)

 所谓布施者 必获其利益

 若为乐故施 后必得安乐

 饭食已讫 当愿众生

 所作皆办 具诸佛法

 36、洗钵:

 以此洗钵水 如天甘露味

 施与诸鬼神 悉皆获饱满

 唵。摩休啰悉。莎诃(三遍)

 37、受嚫:

 财法二施 等无差别

 檀波罗蜜 具足圆满

 38取杨枝:

 手执杨枝 当愿众生

 皆得妙法 究竟清净

 唵。萨吧嚩述答。萨哩吧。答哩嘛。萨吧嚩述怛夯。唵。蓝莎诃(后净法界咒。二十一遍)

 39、嚼杨枝:

 嚼杨枝时 当愿众生

 其心调净 噬诸烦恼

 唵。阿暮伽。弥摩隶。尔嚩迦啰。僧输驮你。钵头摩。俱摩啰。尔嚩僧输驮耶。陀啰陀啰。素弥麽犂。莎嚩诃(三遍)

 40、漱口:

 漱口连心净 吻水百花香

 三业恒清净 同佛往西方

 唵。憨。唵。罕。莎诃(三遍)

 41、出锡杖:

 手持锡杖 当愿众生

 设大施会 示如实道

 唵。那力替。那力替。那栗吒钵底。那栗帝。娜夜钵儜吽。癹吒(三遍)

 42、敷单坐禅:

 若敷床座 当愿众生

 开敷善法 见真实相

 正身端坐 当愿众生

 坐菩提座 心无所著

 唵。嚩则啰。阿尼钵罗尼。邑多耶莎诃(三遍)

 43取水:

 若见流水 当愿众生

 得善意欲 洗除惑垢

 南无欢喜庄严王佛

 南无宝髻如来

 南无无量胜王佛

 唵。嚩悉波罗摩尼。莎婆诃(三遍)

 若见大河 当愿众生

 得预法流 入佛智海

 若见桥道 当愿众生

 广度一切 犹如桥梁

 44、浴佛:

 我今灌浴诸如来 净智庄严功德聚

 五浊众生令离垢 同证如来净法身

 45、赞佛:

 赞佛相好 当愿众生

 成就佛身 证无相法

 唵。牟尼牟尼。三牟尼。萨嚩贺

 46、绕塔:

 右绕于塔 当愿众生

 所行无逆 成一切智

 南无三满多。没驮喃。唵。杜波杜波。娑婆诃(三遍)

 47、看病:

 见疾病人 当愿众生

 知身空寂 离乖诤法

 唵。室哩多室哩多。军吒利。莎嚩贺(三遍)

 48、剃发:

 剃除须发 当愿众生

 远离烦恼 究竟寂灭

 唵。悉殿都。漫多啰。跋陀耶。娑婆诃

 49、沐浴:

 洗浴身体 当愿众生

 身心无垢 内外光洁

 唵。跋折啰恼。迦吒。莎诃(三遍)

 50、洗足:

 若洗足时 当愿众生

 具神足力 所行无碍

 唵蓝莎诃(三遍)

 51、睡眠:

 以时寝息 当愿众生

 身得安隐 心无动乱

 (观想阿字轮)阿 (持21遍)

 

 52、沙弥十戒相:

 一曰不杀生 二曰不盗

 三曰不淫 四曰不妄语

 五曰不饮酒 六曰不着香华鬘不香涂身

 七曰不歌舞倡伎及故往观听 八曰不坐高广大床

 九曰不非时食 十曰不捉持生像金银宝物

 53、沙弥应具五德,应知十数:

 福田经云。沙弥应知五德。

 一者发心出家。怀佩道故。

 二者毁其形好。应法服故。

 三者割爱辞亲。无适莫故。

 四者委弃身命。尊崇道故。

 五者志求大乘。为度人故。

 僧祇律云。应为沙弥说十数。

 一者一切众生,皆依饮食。二者名色。

 三者知三受。四者四谛。

 五者五阴。六者六入。

 七者七觉意。八者八正道。

 九者九众生居。十者十一切入。

 佛教五十三咒:

 一、 早觉:睡眠始寤,当愿众生,一切智觉,周顾十方。

 二、鸣钟:愿此钟声超法界,铁围幽暗悉皆闻;闻尘清净证圆通,一切众生成正觉。

 三、闻钟:闻钟声,烦恼轻;智慧长,菩提生;离地狱,出火坑;愿成佛,度众生。

 唵。伽啰帝耶莎诃。(三遍)

 四、 着衣:若著上衣 当愿众生,获胜善根,至法彼岸。

 著下裙时,当愿众生,服诸善根,具足惭愧。

 整衣束带,当愿众生,检束善根,不令散失。

 五、 下单:从朝寅旦直至暮,一切众生自回护;

 若于足下丧其形,愿汝即时生净土!

 唵。逸帝律尼莎诃。(三遍)

 六、 行步不伤虫:若举于足,当愿众生,出生死海,具众善法。

 唵。地利日利莎诃。(三遍)

 七、 出堂:从舍出时,当愿众生,深入佛智,永出三界。

 八、 登厕:大小便时,当愿众生,弃贪嗔痴,蠲除罪法。

 唵。很鲁陀耶莎诃。(三遍)

 九、 洗净(去秽咒):一讫就水,当愿众生,出世法中,速疾而往。

 唵。室利婆醯莎诃。(三遍)

 十、 去秽:洗涤形秽,当愿众生,清净调柔,毕竟无垢。

 唵。贺曩密栗帝莎诃。(三遍)

 十一、洗手:以水盥掌,当愿众生,得清净手,受持佛法。

 唵。主迦啰耶莎诃。(三遍)

 十二、洗面:以水洗面,当愿众生,得净法门,永无垢染。

 唵。蓝莎诃。(三遍)

 十三、饮水:佛观一钵水,八万四千虫,若不持此咒,如食众生肉!

 唵。嚩悉波啰摩尼莎诃。(三遍)

 十四、五衣:善哉解脱服,无上福田衣,我今顶戴受,世世不舍离。

 唵。悉陀耶莎诃。(三遍)

 十五、七衣:善哉解脱服,无上福田衣,我今顶戴受,世世常得披。

 唵。度波度波莎诃。(三遍)

 十六、大衣:善哉解脱服,无上福田衣,奉持如来命,广度诸众生。

 唵。摩诃迦婆。波吒悉帝莎诃。(三遍)

 十七、卧具:卧具尼师坛,长养心苗性,展开登圣地,奉持如来命。

 唵。檀波檀波莎诃。(三遍)

 十八、登道场:若得见佛,当愿众生,得无碍眼。见一切佛。

 唵。阿密栗帝吽。癹吒。(三遍)

 十九、赞佛:法王无上尊,三界无伦匹;天人之导师,四生这慈父。我今暂皈依,能灭三祗业。称扬若赞叹,亿劫莫能尽。

 二十、礼佛:天上天下无如佛,十方世界亦无比;世间所有我尽见,一切无有如佛者!

 普礼真言 唵。嚩日啰斛。(三遍)

 二十一、供净瓶:手执净瓶,当愿众生,内外无垢,悉令光洁。

 唵。势伽噜迦叱。羊含(man)叱莎诃。(三遍)

 二十二、荡净瓶真言

 唵。蓝莎诃。(二十一遍)

 二十三、灌水真言

 唵。嚩悉钵啰摩尼莎诃。(三遍)

 二十四、甘露真言:曩谟苏噜婆耶。怛他誐多耶。怛侄他。

 唵。苏噜苏噜。钵啰苏噜。钵啰苏噜。莎婆诃。(三遍)

 二十五、受食:若见空钵,当愿众生,究竟清净,空无烦恼。若见满钵,当愿众生,具足盛满,一切善法。

 二十六、出生:法力不思方,慈悲无障碍,七粒徧十方,普施周沙界。

 唵。度利益莎诃。(七遍,早斋出生,用此偈咒,)

 大鹏金翅鸟,旷野鬼神众,罗刹鬼子母,甘露悉充满。

 唵。穆帝婆诃。(七遍,午斋出生,用此偈咒)

 二十七、侍者送食:汝等鬼神众,我今施汝供,此食徧十方,一切鬼神共。

 唵。穆力陵莎诃。(侍者出生送食,默念此偈一遍,咒七遍,三弹指,如无侍者,自送亦尔)(以上未食前念,至大众食已,僧值师居中向上站,默示结斋,维那师即举腔大众复同念。)

 二十八、僧跋:佛制比丘,食存五观,散心杂话,信施难消,大众闻磬声,各正念!阿弥陀佛。

 二十九、举钵:执持应器,当愿众生。在就法器,受天人供。

 唵。枳哩枳哩。嚩日啰吽癹吒。(三遍)

 三十、三匙有节

 匙初:愿断一切恶。匙二:愿修一切善。匙三:誓度一切众生。

 三十一、五观无违

 (一) 计功多少,量彼来处。

 (二) 忖已德行,全缺应供。

 (三) 防心离过,贪等为宗。

 (四) 正事良药,为疗形枯。

 (五) 为成道业,应受此食。

 三十二、结斋先念准提咒次念此偈云

 所谓布施者,必获其利益,若为乐故施,后必得安乐!饭食已讫,当愿众生,所作皆办,具佛诸法。

 三十三、洗钵:以此洗体水,如天甘露味,施与诸鬼神悉皆获饱满。唵。摩休啰悉莎诃。(三遍)

 三十四、展钵:如来应量器,我今得敷展,愿共一切众,等三轮空寂。唵。斯麻摩尼莎诃。(三遍)

 三十五、受嚫:财法二施,等无差别,檀波罗密,具足圆满。

 三十六、取杨枝:手执杨枝,当愿众生,皆得妙法,究竟清净。唵。萨吧嚩述答。萨哩吧。答哩嘛。萨吧嚩述怛口大力。

 唵。蓝。莎诃。(三遍)

 三十七、嚼杨枝:嚼杨枝时,当愿众生,其心调净,噬诸烦恼。唵。阿暮伽。弥摩隶。尔嚩迦啰。僧输驮你。钵头摩。俱摩啰。尔嚩僧输驮耶。陀啰陀啰。素弥么犁莎嚩诃。(三遍)

 三十八、漱口:漱口连心净,吻水百花香,三业恒清净,同佛往西方。唵憨。唵罕莎诃。(三遍)

 三十九、出锡杖:执持锡杖,当愿众生,设大施会,示如实道。唵。那栗口替。那栗吒钵底。那栗帝。娜夜钵儜吽癹吒。

 四十、敷单坐禅(护身咒):若敷床座,当愿众生,开敷善法,见真实相。正身端坐,当愿众生,坐菩提座,心无所著。

 唵。嚩则啰。阿尼钵罗尼。邑多耶莎诃。(三遍)

 四十一、睡眠应念佛、法、僧、戒、天、无常……

 以时寝息,当愿众生,身得安隐,心无动乱。阿。

 (一气念此字二十一遍)

 四十二、取水

 若见流水,当愿众生,得善意欲,洗除惑垢。南无欢喜庄严王佛。南无宝髻如来。南无无量胜王佛。

 唵。嚩悉波罗摩尼莎婆诃。(三遍)

 若见大河,当愿众生,得预法流,入佛智海。若见桥道,当愿众生,广度一切,犹如桥梁。

 四十三、浴佛我今灌浴诸如来,净智庄严劝德聚,五浊众生令离垢,同证如来净法身。

 四十四、赞佛(佛天罪咒):赞佛相好,当愿众生,成京华是身,证无相法。唵。牟尼。牟尼。三牟尼萨嚩贺。(三遍)

 四十五、绕塔:右绕于塔,当愿众生,所行无逆,成一切智。南无三满哆。没驮喃。

 唵。杜波杜波娑婆诃。(三遍)

 四十六、看病(消万病咒):见疾病人,当愿众生,知身空寂,离乖诤法。唵。室哩多。室哩多。军吒利莎嚩贺。(三遍)

 四十七、剃发:剃除须发,当愿众生,远离烦恼,究竟寂灭。

 唵。悉殿都漫多啰。跋陀耶。娑婆诃。(三遍)

 四十八、沐浴(净身咒):洗浴身体,当愿众生,身心无垢,内外光洁。

 唵。跋折啰恼迦莎诃。(三遍)

 四十九、洗脚:若洗足时,当愿众生,具神足力,所行无碍。唵。蓝莎诃。(三遍)

 五十、卧法:《宝云经》卧身向右边、累足、以法衣覆身、正念、正知、起明了想、但为长养诸根大种故。

 五十一、脱鞋:上床就寝,当愿众生,自省向道,究竟涅槃,梦中念佛,明天早起,昏夜寝息,当愿众生,休息诸行,心净无秽。

 五十二、入眠(生天咒)唵、逸帝律裟婆贺

 一切情器、当愿众生、入佛光中身、口、意三宝入法中,不寂戒已早起、当愿众生入诸三昧同登彼岸。

 五十三、嗡、啊、吽:一切法门, 一切陀罗尼, 一切如来,神圣之音。住法身入第一义谛之真理。嚫

 饮茶:嗡、啊、吽、当愿众生,供养佛陀,一滴茶水指上弹开。入城豪华大厦,花草树木,甘美食物,供养佛陀。

 五十四、见老人;想佛入灭天人示现。见人善;当愿众生,同事化行,爱语布施,阻止杀生。

 救苦咒:唵。么口栗作吽萨缚贺

 五十五、报父母恩咒:南无密栗多,哆婆曵裟诃(念:拿莫密利多多坡业所河。)常念此咒,现世父母增福增寿,过世父母离苦得乐,花开见佛,父母是我们身边的活菩萨。孝敬父母是广种福田,时刻不忘上报四重恩——佛恩、国家恩、父母恩、众生恩(包括人和动物)。百善孝为先,孝顺能生孝顺子,不孝枉烧千张纸,亏心白点万炉香。家风善,子孙贤,年年月月得平安。

 五十六、最胜威德心真言:嗡 阿味 罗怯左洛(此咒改变家庭火暴脾气,叛逆自私不良习气,家庭和睦、幸福快乐,成为内在美的人)。1:念南无善寂月音王佛。2:南无善名称菩萨各一百零八遍。

 五十七、增强记忆力咒:爹呀他 卡利 卡利 拔利爹 梭哈。

 五十八、经文增长咒:嗡 啊 增地 作拉牙梭哈(持此咒经文将增长百万遍功德)

 五十九、提神咒:嗡 自松 自松 唆哈(常诵此咒提振精神免去昏昏欲睡。)

 六十、文殊菩萨护身咒:嗡 吸林母(翁吸林母)此咒有八万四千金刚菩萨护持平安。

 六十一、除睡魔咒:吉帝安帝、弥帝毘伽帝、羶帝波陀裟诃。

 六十二、灭罪真言:唵牟尼萨缚诃。

 六十三、延寿咒:唵、三没多,筏折啰喻萨缚诃。

 六十四、乞食咒:(结斋)萨多南,三藐三菩陀,俱胝南、怛侄他、唵、折隶主隶准提萨婆诃。所谓布施者、必获其利益。若为乐故施、后必得安乐。饭食已讫、当愿众生,所作皆瓣、具诸佛法。

 六十五、断瘟疫咒:嗡,乌伦尼乌伦尼,吽发吒。(翁无轮泥无轮泥洪波扎)

 六十六、净土变大地黄金琉璃: 嗡卜刊姆。

 六十七、净法界真言:嗡览姆。虚空界悉皆清净。

 六十八、普礼三宝咒:唵,缚日啰(二合)勿。

 六十九、六字大明咒:唵嘛呢叭弥吽。生极乐功德。为智慧、解脱、救济、快乐之本源。

 唵:死后转於天界(白色天界)。

 嘛:免轮回恶鬼修罗道(青色表修罗)。

 呢:离受生人间之厄(黄色示人间)。

 叭:远离轮回畜生之灾难(绿色示畜生)。

 弥:脱离沉沦恶鬼道之苦(红色示恶鬼道)。

 吽:免死堕入地狱道(黑色示地狱道)。

 七十、安土地真言:南无。三满哆。没驮喃。唵 度噜度噜。地尾萨婆诃。

 七十一、普供养真言:唵。。。。。。囊。三婆嚩 韈日啰斛。

 七十二、净身业真言:唵。修多利。修多利。修摩利。修磨利。娑婆诃。

 七十三、净口业真言:唵。修利修利。摩诃修利。修修利。娑婆诃。

 七十四、净意业真言:唵 嚩日罗怛诃贺斛。

 七十五、净三业真言:唵 娑嚩婆嚩。秫驮娑嚩。达摩娑嚩。婆嚩。秫度憾。

 七十六、补阙真言:南无喝啰怛那多啰夜耶。佉啰佉啰。俱住俱住。摩啰摩啰。虎啰吽。贺贺苏怛拿吽。泼沫拿娑婆诃。(补阙真言读音:拿莫喝辣达挪多辣夜也。伽辣伽辣。具住具住。莫辣莫辣。虎辣轰。贺贺苏达拿轰。泼沫拿缩婆喝)。


早觉(经律通制。出家弟子。初夜。后夜。精勤佛道勿贪睡眠。懒惰放逸。故惺觉时。当诵此偈)。 睡眠始寤 当愿众生 一切智觉 周顾十方鸣钟(凡晨昏鸣钟时。诣钟前。至诚合掌。诵此偈已。手方鸣钟。口或诵诸佛德号。或诵大乘经名。或诵秘咒。令一切有情。闻声离苦。咸得解脱)。 愿此钟声超法界 铁围幽闇悉皆闻 闻尘清净证圆通 一切众生成正觉闻钟(晨昏于行住坐卧间。一闻钟声时。即诵此偈咒)。 闻钟声 烦恼轻 智慧长 菩提生 离地狱 出火坑 愿成佛 度众生 唵。伽啰帝耶莎诃(三遍) (古德云)。 (闻钟卧不起 护法善神瞋 现前减福慧 后世堕蛇身) (其懒修禅诵者报感。广在经律中。兹不繁引)。着衣(凡着换衣时。随其次数。一一皆诵此偈。非谓寅旦一着一诵而已)。 若着上衣 当愿众生 获胜善根 至法彼岸 着下裙时 当愿众生 服诸善根 具足惭愧 整衣束带 当愿众生 捡束善根 不令散失下单(鸣指三下。默念此偈咒)。 从朝寅旦直至暮 一切众生自回护 若于足下丧其形 愿汝即时生净土 唵。逸帝律尼莎诃(三遍) 行步不伤虫 若举于足 当愿众生 出生死海 具众善法 唵。地利日利莎诃(三遍)出堂从舍出时 当愿众生 深入佛智 永出三界登厕(欲大小便即当行。莫待内逼仓卒。须脱换鞋脚。不可净鞋入厕。至当三弹指。有二义。一使内人知。不得迫促内人使出。二恐啖秽之鬼。令他避之。上槽复当三弹指。默念此偈咒)。 大小便时 当愿众生 弃贪瞋痴 蠲除罪法 唵。很鲁陀耶莎诃洗净(大便毕。临水即念此偈咒)。 事讫就水 当愿众生 出世法中 速疾而往 唵。室利婆醯莎诃(三遍)去秽洗涤形秽 当愿众生 清净调柔 毕竟无垢 唵。贺曩密栗帝莎诃(三遍。用左手后二指洗之)洗手以水盥掌 当愿众生 得清净手 受持佛法 唵。主迦啰耶莎诃(三遍) (若但小便时。唯用水洗手一次即净。若是大便去秽后洗手。或用灰泥皂角。如法洗之溪堂杂录云。元祐中。有蜀僧智超法师。尝诵华严经。已三十年。偶见一童子。风貌清爽。举手高揖。超曰何来。曰五台来。超曰何远至此。曰有少事欲相导故。超曰愿闻。曰吾师诵经故可嘉矣。但失在登厕洗净时。秽水淋其手背。而未尝用灰泥洗之。所用灰泥。律制七度。今但二三。缘此触尚有。礼佛诵经悉皆得罪。言讫不见。超惭而改过。识者或曰。此必文殊化现。有警于超也。故知洗手必须依法。因果经云。触手请经。当获厕中虫报)。净面以水洗面 当愿众生 得净法门 永无垢染 唵。㘕莎诃(默持二十一遍)饮水佛观一钵水 八万四千虫 若不持此咒 如食众生肉 唵。嚩悉波啰摩尼莎诃(三遍)五衣(梵语安陀会。此云作务衣。五条。一长一短。凡寺中执劳服役。路途出入往还。当着此衣。诵此偈咒。戒坛经云。五条表断贪。净身业也)。 善哉解脱服 无上福田衣 我今顶戴受 世世不舍离 唵。悉陀耶莎诃(三遍)七衣(梵语郁多罗僧。此云入众衣。七条。二长一短。凡赴斋。听讲。持诵。坐禅。礼佛。礼塔。礼和尚上座。僧和集时。当着此衣。诵此偈咒。七衣表断瞋。净口业也)。 善哉解脱服 无上福田衣 我今顶戴受 世世常得披 唵。度波度波莎诃(三遍)大衣(梵语僧伽黎。此云杂碎衣。有上中下九品衣。下下品九条。下中品十一条。下上品十三条。皆二长一短。中下品十五条。中中品十七条。中上品十九条。皆三长一短。上下品二十一条。上中品二十三条。上上品二十五条。皆四长一短。长多短少。表圣增凡减故。凡入王宫。升座说法。入里乞食。降伏外道。当着此衣。诵此偈咒。表断痴。净意乐也)。 善哉解脱服 无上福田衣 奉持如来命 广度诸众生 唵。摩诃婆波。吒悉帝莎诃(三遍) (盖此三衣而称福田者。增辉记云。田畦贮水。生长嘉苗。以养形命。法衣之田。润以四利之水。增其三善之苗。以养法身慧命。藏义经云。袈裟有十种利益。一者菩提上首。二者众处人天。三者父母反拜。四者师子舍身。五者龙披免难。六者国王敬信。七者众生礼拜。八者罗刹恭敬。九者天龙护祐。十者得成佛道。又悲华经云。佛于宝藏佛前发愿。愿我成佛时。袈裟有五功德。一。入我法中。犯重邪见等。于其念中。敬心尊重。必得三乘授记。二。天龙鬼等。能敬此袈裟少分。即得三乘不退。三。若有鬼神诸人。得袈裟乃至四寸。饮食充足。四。众生共相违背。念袈裟寻生慈心。五。若持此少分。恭敬尊重。常得胜他。大论云。释子受持禁戒是其性。剃发染衣是其相。四分律中。佛告诸比丘。随所住处。常与三衣俱。譬如鸟之两翼。恒与身俱。汝等舍本族姓。以信出家。应当如是。所到之处。法衣随身。不应离宿。僧祇律中。佛言。比丘三衣一钵。须常随身。违者出界结罪。当敬三衣如塔想。十诵律中。佛言。护三衣如自皮。护钵如眼目。所行之处。与衣钵俱。无所顾恋。犹如飞鸟。若不持三衣。入聚落俗人处。犯罪。五分律。三衣谨护。如身薄皮。常须随身如鸟之羽。飞走相随。大乘梵网菩萨戒中。佛言。若佛子。常应二时头陀。冬夏坐禅。结夏安居。常用杨枝。澡豆。三衣。瓶。钵。坐具。锡杖。香炉。漉水囊。手巾。刀子。火燧。镊子。绳床。经。律。佛像。菩萨形像。而菩萨行头陀时。及游方时。行来百里千里。此十八种物。常随其身。违者结罪。盖三衣一钵。乃佛佛亲持。祖祖授受。七众同遵。两乘共制。若云出家佛弟子。衣钵可离。东西两土。轨则不同者。请阅三藏。何经何律何论许开。当知佛言可信。凡语无凭。有智慧者。勿染邪风。须坚信力尔)。卧具(梵语尼师坛。此云坐具。亦名随坐衣。亦名衬足衣。长佛二搩手半。广佛二搩手。僧祇律云。如来一搩手。二尺四寸。此约小尺。若准大尺。可二尺计。不得作三衣。不得净施及取薪草盛物杂用。唯得敷坐。若道行至坐处取坐之。十诵律云。新者二重。故者四重。不应受单尼师坛。律中本制缘起。为身为衣。为卧具故。事钞云。为身者。恐坐地有所损故。次为衣者。恐无藉。三衣易坏故。为卧具者。恐身不净。污僧床榻故律云。新尼师坛。故者缘四边以乱其色。若作应安缘。五分律云。裁作三分。长头余一。分帖四角。不帖则已。根本律并寄归传中。不听礼拜用以敷展。西域五天竺罕其见闻。此方礼拜展用。不知传起何时。如遵圣制。不用为正。若论为衣。展礼无妨。详明于斯。学者随便)。 卧具尼师坛 长养心苗性 展开登圣地 奉持如来命 唵。檀波檀波莎诃(三遍)登道场若得见佛 当愿众生 得无碍眼 见一切佛 唵。阿密栗帝吽癹吒(三遍)赞佛法王无上尊 三界无伦匹 天人之导师 四生之慈父 我今暂皈依 能灭三祇业 称扬若赞叹 亿劫莫能尽 礼佛 天上天下无如佛 十方世界亦无比 世间所有我尽见 一切无有如佛者 普礼真言 唵。嚩日啰斛 (三赞。三礼。须精诚作观。五体投地。教列七种礼。不可不知。一。我慢礼。谓依位次。以无恭敬。心驰外境。五轮不具。如碓上下。二。唱和礼谓粗正威仪。心无静想。见人则身轻急礼。人去则身堕心疲。盖心散而口唱也。三。身心恭敬礼。谓闻唱佛名。便念佛想。身心恭敬。精无厌怠。四。发智清净礼。谓达佛境界。随心现量。礼一佛则礼一切佛。礼一拜则礼法界。以佛法身融通故。五。遍入法界礼。谓自观身心等法。从本以来。不离法界。佛我平等。今礼一佛。即遍礼法界诸佛。六。正观礼。谓礼自佛。不缘他佛。何以故。一切众生。各有佛性。平等正觉。七。实相平等礼。谓前有礼有观。自他两异。今此一礼。无自无他。凡圣一如。礼用不二。故文殊云。能礼所礼性空寂。前三约事。后四就理。大方广宝箧经中。智灯声闻问文殊言。云何礼佛。文殊言。若见法净。名见佛净。若身若心不低不昂。正直而住。不动不摇。其心寂静。行寂静行。是名礼佛。比丘不得通肩着袈裟礼佛。死堕铁甲地狱。除坐禅受食。通肩不犯。比丘不得披禅衣礼佛。诵经。经行。及礼尊宿。塔殿前行。死变团鱼龟鼋之类。及不得覆头。须露顶。违者结罪。唯除病时。大寒时。凡正信出家受戒者。切须慎之)。供净瓶(梵语军持。此云瓶。寄归传云。军持有二种。一磁瓦者是净用。二铜铁者是触用。今所明者乃净瓶也。比丘每日清旦。诵经咒毕。用净瓶盛净水。供于佛菩萨像前。欲须瓶盛水时。当观想佛菩萨尊容。具仪作礼起已。取瓶默持此偈咒)。 手执净瓶 当愿众生 内外无垢 悉令光洁 唵。势伽噜迦叱。

清明节去扫墓,提醒亲友这些禁忌一定不要去碰!(附超度方法)

4月4日清明节将至,传承两千多年的清明节也快到来了,清明节是我国重要的传统节日,具有缅怀先人、礼敬祖宗的重要意义。清明节扫墓是必不可少的,但扫墓和超度也是有一些禁忌和方法的,要知道有些讲究未加注意,就可能带来不必要的麻烦。下面先一起来看看扫墓的七大禁忌吧!

1、孕妇避免扫墓

孕妇最好避免清明的扫墓活动,这不仅仅是阴气重的影响。从别的方面来说,清明时节是非常拥挤的,为了胎儿的安全,并不建议孕妇去参加,再者扫墓的气象和周边的环境均不利孕妇的健康。此外是女性有例假,也要避免此类活动。

2、不可在墓地拍照

大家扫墓的目的都是为了祭祀祖宗,而非玩乐。举头三尺有神明,大家扫墓的时候,最好心怀敬意,专心谨慎,千万不要在墓地合影,甚至随意拍照,否则引来了不好气场,就有阴阳失衡的可能,会损害个人的运势。

3、忌穿大红大紫

清明节是不能穿大红大紫去上坟的,相信大家也不会穿这样的衣服去参加此类活动的。

4、外人不要参与他人的扫墓

清明的时候作为外人的身份去参与扫墓是比较忌讳的,容易招致不必要的麻烦。毕竟不是一家人,各自加持的气运也不同,可能会造成气场的紊乱,导致不协调而走霉运。

5、身体不佳者避免扫墓

一个身体正处于生病状态,或是虚弱状态的,的人最好不要去参加扫墓活动,因为此类人正处于总体运势低迷的状态,极易招致晦气。

6、坟头长草必须修整

坟墓上长植物的,必需要清除,万万不可使其长出气候。这一点最重要不过,要知道,所谓扫墓,就是让你清扫不利于墓地的东西,坟头的草木会对家族的成员造成伤害,包括了气运和健康,都是大大不利的。

7、忌嬉骂,非议先人

扫墓完毕后,有人带着孩子去的,可能刚开始还算肃穆,一结束就开始打打闹闹,嘻嘻哈哈了。这是要注意的,要知道坟地毕竟是阴灵沉睡之所,嬉笑怒骂会滋扰阴灵,是大不敬,可能会招致报复,非议先人就更不可取了,假如你路过他人的墓地,对逝者品头论足即是亵渎的行为。

其次是超度自家祖宗、冤家债主、堕胎婴儿——行之有效的超度程序

建议大家把仪轨打印出来,每天在家做一到两次,长此以往,你会发现自己在各方面都会顺利起来。

皈命

我等十方冥阳两界,乘佛本愿,一心皈命,十念必生,极乐世界,舍命全交,南无阿弥陀佛(十念)…………

愿以此功德,庄严佛净土;上报四重恩,下济三涂苦;若有见闻者,悉发菩提心;尽此一报身,同生极乐国。

第一步:召 请

(合掌)

南无常住十方佛(三遍……)

南无常住十方法(三遍……)

南无常住十方僧(三遍……)

弟子 xxx 至诚祈请 阿弥陀佛、观世音菩萨 神力召请 xx省xx市xx县xx镇xx村 xxx (亡者姓名)前来闻法、求生西方极乐世界(三遍)

注意:

超度自己(活着的亲人、病人等)的冤亲债主、堕胎婴儿,则改为:

弟子 xxx 至诚祈请 阿弥陀佛、观世音菩萨 神力召请 xx省xx市xx县xx镇xx村 xxx (自己、亲人、病人姓名)累生累世的列祖列宗、父母师长、怨家债主、过去所杀害伤害过的众生(堕胎婴儿)前来闻法、求生西方极乐世界(三遍)

第二步:忏悔、皈依、发愿

请xxx及其冤亲,跟随我一起至诚忏悔:

往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴。

从身语意之所生,一切我今皆忏悔!

(三遍)

愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了。

普愿罪障悉消除,往生净土成佛道!

(三遍)

祈请诸佛菩萨 证明、摄受,愿xxx及其冤亲债主消除业障、化解仇怨、罪灭善生。

请xxx 及其冤亲,从今日起,跟随我一起皈依三宝:

皈依佛,当愿众生,体解大道,发无上心!(三遍)

皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧如海!(三遍)

皈依僧,当愿众生,统理大众,一切无碍。和南圣众!(三遍)

皈依佛,不堕地狱(三遍)

皈依法,不堕饿鬼(三遍)

皈依僧,不堕畜生(三遍)

皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。

请xxx及其冤亲,跟随我一起至诚发愿 求生极乐世界:

愿生西方净土中,九品莲花为父母。

花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣!

(三遍)

注意:

以上仪轨,念诵时,必须发至诚心, 对亡者一片悲心,对佛菩萨一片赤诚,这样才能感动亡者、感动佛菩萨。

第三步:开示、念佛

(反复对亡者开示)请xxx跟随我念诵“阿弥陀佛”万德洪名、求生西方极乐世界

念诵“南无阿弥陀佛”圣号10-30分钟,多多益善。

中间,要交替反复祈请:弟子xxx(自己姓名)至诚祈请阿弥陀佛、观世音菩萨,慈悲加持、摄受、接引xxx(亡者名)往生西方极乐世界,早成佛道!

第四步:回 向:

愿以此忏悔、发愿、念佛求生西方极乐世界的功德,回向法界、六道一切众生,回向历劫历生的冤亲,回向一切见者闻者,回向xxx及其累劫冤亲、过去所杀害、伤害、邪淫、堕胎过的一切众生,业障罪障消除,善根福德智慧增长,早生西方极乐世界,早成佛道!

清明节改变祖坟风水、冥阳两利的方便法集锦!佛弟子千万别错过!

清明节是中国传统祭祀先祖的节日,这段时间都会有大量地府的苦难众生出来接受后人的祭祀,或者向有缘者讨要功德求超度,这时候做佛事能利益众生的数量比平时要多很多!

作为佛弟子,如果不方便去现场祭祀,在家里可以念诵地藏经、往生咒,宝箧印陀罗尼、大随求心咒等超度型的经咒,然后回向给冤亲债主、历代宗亲、十方法界众生都能离苦得乐、往生十方佛国。这样祖先及有缘众生都会被超度到更好的地方!

如果我们能亲自来到墓地现场,不妨采用下面几种善巧又殊胜的方法,哪怕只采用其中一种,都能转化墓地的风水磁场,间接让整个家族得到佛法的正能量加持!

太阳能播经机:24小时讲经说法的道场

树上写佛号或种子字:只需一支记号笔的方便法

墓地树上贴咒轮:贴一棵树就是造一座活的佛塔

隐藏树叶间的咒轮挂:净化众生业力的微型经幡

撒金刚砂:只需一碗沙子即可千百年利益众生,几乎零成本

墓地施食和播放施食超度录音:众生吃饱,甚至被超度

如果能全部都做,那效果真的不可想象。一个环山聚水的风水宝地可以让一个家族后代人杰辈出,但是一个用佛法善巧转变风水的祖坟,不但能让灵界的历代宗亲得到长久的佛法利益,乃至被超度,甚至能让阳上同属一个祖先的家族成员种上深厚的佛缘善根!

树上写佛号或种子字:

只需一支记号笔的方便法

还有一个最简单而且不容易被人干扰破坏的方法,就是在祖屋、祖坟附近每棵树的树干上用记号笔写佛号或者佛菩萨梵文种子字。

现在很多地方立一个弥陀碑就能保一方安宁,有此圣号和所在之处即有佛力加持,能净化一方土地的风水磁场。

立碑自有立碑的大功德,但其实在树上写弥陀圣号,写佛菩萨种子字,也是一个非常善巧、省钱省力的广利众生的妙法!

写这个用只需一支油性记号笔(文具店都有,这种笔是不褪色的,俗称大头笔),花不了我们几块钱吧?

写几个字佛号或种子字,花不了我们多长时间吧?

一分钟的时间你都能在几棵树干写完佛号了!

相当于这短短的一分钟,你就立上几座纯天然的弥陀碑!

而且写完后你就能跟一树众生(包括各种虫蚁蜘蛛、树下栖息的鬼道众生)结上生生世世的佛缘!树神也会喜悦反馈正能量给我们!

风吹过这棵树,即能利益附近冥阳两界众生,令它们得到阿弥陀佛的加持!种下解脱成佛的圣因!在法界这些树都是佛光闪闪的,加被着一方众生呢!

如此省力又这么殊胜的事情,何乐不为呢!

不过写佛号有可能导致普通人诽谤。为了避免这种情况,佛号可以写在树上隐蔽的地方,或者在淘宝上找黄色、白色等接近树皮颜色的记号笔写。

还有一个替代的方法是,在树上写种子字。

写梵文种子字的一个好处是普通人看不懂,

就算看到了也不知是什么图案,不容易生起诽谤。

下面三个种子字是一套利益众生的组合拳!

开喉咙,变食,药师!

如果只能写一个种子字就写变食真言的种子字!我们就主要写这几个种子字。


加上地藏王菩萨种子字,整体力量会增加几十倍,而且这尊种子字就代表地藏王菩萨,具足地藏经咒所有的功德利益,包括灭定业、增长精气,增长一切善法功德,包括地藏经中的28种功德利益也在其中。

末学写种子字的那几天,树木和众生反馈回来的喜悦感让人越写越不愿停,晚上回家身体后腰暖暖的,阳气非常足,感觉很有可能是地藏菩萨种子字的增益精气的力量。

咒轮就是用佛教咒语构成的轮状的符咒,蕴藏了诸佛菩萨大慈悲大智慧的加持力!

贴一张咒轮即是造一座佛塔,有无数看不见的众生因此闻法得度。

扫墓时,我们可以将贴纸贴在

墓地附近设施(例如电线杆,墙壁),

如果家人不反对的前提下贴在墓碑也可以!

还可以贴在墓地树上,让树木成为一座充满加持力的活着的佛塔!

咒轮纸推荐用金刚藏大圆满咒轮,里面浓缩了楞严咒、宝箧印陀罗尼、雨宝咒、大悲咒、大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼、有情决定成佛真言等将近40个殊胜真言咒轮。加持力有多大可想而知!而且主要是这种咒轮贴纸面积仅相当于一个硬币大小,贴起来隐蔽方便。

贴树方法

先选择一棵平滑点的树干,用固体胶或其他强力胶在准备用来贴咒轮的树皮上涂抹一下(涂抹面积比咒轮贴纸略大),然后再撕一张咒轮贴上去,用手指搓平即可。末学用的固体胶是从沃尔玛超市里买的bondo固体胶(在淘宝上搜bondo固体胶也可以),感觉粘性是目前各种固体胶中最好的。
一张大金刚藏咒轮包含了将近四十个咒语,

贴在树上比单纯写种子字加持力更大。

树神反馈回来的喜悦感会更强烈,对当地风水磁场的转变也更明显!

(祖坟,住宅小区,公司附近的树木都可以用这个方法)

末学一年前在家附近的树木贴了,一年后再看还没掉下来

为什么贴树要用固体胶,因为树皮粗糙啊!

如果是贴建筑物或者光滑的高处的话,就不用买胶水了,咒轮贴本身就有很强粘性!

吉祥咒轮挂:净化众生业力的微型经幡

这种塑料制作的法宝镂空的地方分别是阿弥陀佛和地藏王菩萨种子字,外面一圈也是诸佛菩萨的种子字。

因为已经制作成绿色外形,往墓地树上一扔,基本会隐没在绿叶里没人发现。但只要风吹过、阳光折射过,就可以日夜利益众生!在法界看来,扔供了咒轮挂的地方处处都是金光闪闪的金莲花,不停的放光摄受众生!有点福报的无形众生直接升天!整个墓地都变得祥和!同时也是做了一件大功德啊!只要这个咒轮在,就日夜利益众生,功德就日夜增长!

有个师兄打坐,起了一个念头想到老家往老家周围的树上扔咒轮挂她老家周围的树的能量都加持到她身上来了!扔咒轮挂利益树吧?那个树的能量就帮助我们修复净化肝脏!对眼睛非常好!还有我们扔供的时候总看绿色的树吧?也对肝眼有好处!
重点推荐光明沙:

只需半小时,却能千百年利益众生!

我们每天做功课持任何正法经咒的时候,可以顺便把一瓶水,或者一托盘的沙子放在面前(离嘴巴一尺左右的距离),在经咒和佛菩萨的加持下,这些水就成了甘露水,光明沙!持续做一周以上,这些水和沙的加持力就非常大了!

甘露水和光明沙撒到哪里哪里就吉祥净化,还方便,到了市场、或放生或者路遇到物命的尸体都可以撒点超度!

回到家乡就可以把沙或水撒在祖屋四角或祖坟上,这样有缘众生和祖先都会得到佛力加持,无比受益!

(记住一定要发利益众生的慈悲心,这样才能更好的接上佛菩萨的加持力!

念之前和撒出去之前都要诚心诚意求十方三世一切诸佛菩萨慈悲放光加持,愿此甘露水、光明沙所触碰的一切众生都能永离三恶道之苦,往生极乐世界或者人天善道!)

做甘露水的话可以对着水念甘露水真言、大悲咒、宝箧印陀罗尼、准提咒或其他正法经咒,只要是佛说的经咒或者佛号就有加持力!

做光明沙也可以选用自己熟悉的佛咒,都有加持力,但念光明真言的加持力是最强的,能把众生直接超度到极乐世界!

毗卢遮那如来大灌顶光真言(光明真言)

ong ā mó jia

唵 阿 谟 伽

wěi lú zuǒ nǎng

尾 卢 左 曩

mó hè mǔ nà la

摩 贺 母 捺 啰

mó ní bō nà mó

摩 尼 钵 纳 摩

rù wa la

入 嚩攞

bō la wà duō yě hong

钵 啰 韈 多 野 吽

《不空羂索毗卢遮那佛大灌顶光真言》:

若诸众生具造十恶五逆四重诸罪,犹如微尘满斯世界。身坏命终堕

诸恶道,以是真言加持土沙一百八遍,尸陀林中散亡者尸骸上。或

散墓上。遇皆散之。彼所亡者。若地狱中若饿鬼中。若修罗中若傍

生中。以一切不空如来不空毗卢遮那如来真实本愿大灌顶光真言神

通威力加持沙土之力。应时即得光明及身,除诸罪报,舍所苦身,往于

西方极乐国土。莲华化生乃至菩提更不堕落。

根据上述经典记载,只要念108遍光明真言加持泥土或沙子,洒在亡者尸骸或者坟墓上,哪怕这些众生造了五逆十恶重罪,犹如微尘充满整个世界,他们都可以乘着这个真言加持土沙的力量灭除一切罪报,往生极乐世界!

末学曾经临时收集了一袋沙子,听着网上光明真言的音频对着沙子念咒108遍以上 。

第二天沿路洒出去,顿时心旷神怡,还有非常明显的喜悦感,回向的时候心里一阵轻松!

到了晚上施食的时候,将沙子在四周地上,然后念普招请真言请众生过来。整个施食过程比以前平静舒服多了!

经天眼师兄观察得知:

在沿路洒光明沙的时候,有的众生被沙子增强了自身能量,

有的被超度到更好的地方,有的虽然没被超度走(估计因为福德因缘问题),

但也因此种下了善根,能够早日出离轮回(所以洒光明沙会感觉很喜悦);

而晚上施食时在地上洒的光明沙,让现场的鬼道众生都得到佛力加持,

有的众生福报够了是当场就被超度走了!

而且这些光明沙的加持力能持续千百年以上!

换言之,只要千百年间不断有众生过来,就能一直利益或超度他们!

卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍

如何收集沙子:

第一、自己所在地河边海边去取,几斤就够!

第二、本地装饰装修的店买,买的成包的。

第三、在淘宝上搜 河沙 ,大概10元左右买五公斤还包邮。

区区10多块的沙子经过念咒加持,在法界就是无量功德的黄金啊!

第四、如果没条件找沙子,用泥土也一样,就地挖泥、然后装袋,诚心念咒加持就可以了!

最好每天加持不低于半小时,持续做一周以上,这样光明沙的力量就非常大了。

施食超度法:

无量众生吃饱喝足,甚至被超度

如果我们到了墓地现场祭祖,可以用佛教的变食真言做施食请整个墓地乃至附近的众生吃饭。只需短短几分钟我们就能帮助上万、甚至上亿的有缘众生吃上一餐可口的饭菜!

具体方法详见苦口婆心说施食(含仪轨和施食法杯)病患者、业障重、违缘婚恋教子不如意必看啊!

卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍

还有一个边走边施的方便法,

就是手里拿着一小袋大米(或其他素食,例如馒头、面饼之类),

先念 嗡啊吽、变食真言等加持几十遍,

然后走路时每次捏一点出来,

一边念变食真言咒心 嗡ong 三san巴ba拉la 三san巴ba拉la 吽 hong,然后一边洒在墓地或路边草丛,

只需认真诚心地洒几次,整个人的心情都会变好,因为身边众生确实吃到东西了,他们的喜悦心情会传到你身上。

发心为十方法界众生而做,愿十方法界众生都能吃到上妙饮食,永离三恶道之苦,皆共成佛道!这是比较圆满的愿力!

扫墓时推荐念的超度咒

扫墓时或施食后,推荐念一个超度咒语组合:往生咒+大随求心咒

往生咒

ná mó ā mí duō pó yè,duō tuō qíe duō yè

南无阿弥多婆夜 哆他伽多夜

duō dì yè tuō,ā mí lì dū pó pí

 哆地夜他    阿弥利都婆毗 

ā mí lì duō,xī dān pó pí,ā mí lì duō,pí jiā lán dì

 阿弥利哆   悉耽婆毗    阿弥唎哆   毗迦兰帝 

ā mí lì duō,pí jiā lán duō,qíe mí ní,qíe qíe nuó

 阿弥唎哆    毗迦兰多     伽弥腻  伽伽那 

zhǐ duō jiā lì suō pó hē

枳多迦利 娑婆诃 

往生咒原名拔一切业障根本得生净土神咒,换言之,只要念这个咒语就能拔除亡者的一切深重业障,得生极乐净土。

曾有人自杀死了,他的灵体不断重复生前自杀的痛苦,试了给他念好几种咒语,他都要在原地受这个苦,但给他念完往生咒后,他脚下就出现莲花了,而且他当下生起往生极乐世界的愿心,就可以更快超度走.0_1f6b1d42fc.gif

大随求心咒

嗡òng、跛bǒ罗 la跛 bǒ 罗la、三sān 跛bǒ罗 la三 sān 跛bǒ 罗la、印yìn捺 nà哩lǐ野yě、戌xū达dá尼ní、吽hòng吽 hòng、

噜lū噜lū、夏xià 咧liě、梭suō哈hā

此咒是随求即得真言的心咒,此真言可以消除亡者一切重罪,而且加持他们上品往生极乐世界!除了宝箧印陀罗尼外,此咒超度效果在目前各种咒语中算得上顶尖!

佛经记载:如是作重罪。决定生极乐界。上品生自莲花中化生。更不受胎生。唯成佛近人先听是真言。成佛远人世世不听是真言。。我为佛道。于无量土从始至今。广说诸法不可量也。而于其中是真言最为第一。不可比。——《金刚顶瑜伽最胜秘密成佛随求即得神变加持成就陀罗尼仪轨》

如果在墓地现场,除了施食以外,可以加念

7-21遍往生咒、21-108遍大随求心咒 ,超度祖先和在场的众生,

不在现场也可以每天多念这两个咒回向给冤亲债主和历代宗亲。能念几百上千遍最好,多多益善

注意事项:发愿与回向很重要

祖坟其实就是祖先骨灰埋的地方与子孙后代的生活同频共振,根好花自荣,用佛法来改变祖坟风水,其实就是靠佛菩萨的加持力给我们的命运带来积极影响,甚至给同属一个祖宗的其他六亲眷属间接种下殊胜佛缘。这些方便善巧的方法,各位师兄千万别轻易错过。

做佛事都有两个可以放大功德的方法:

1、在做任何佛事之前 ,祈请十方三世一切诸佛菩萨加持,发心为冤亲债主及十方法界一切苦难众生都能离苦得乐而做。

2、在做完佛事之后,把功德回向给十方法界一切众生早日往生极乐世界离苦得乐,然后再回向给想回向的人及其冤亲债主,再说自己的愿望。

佛法即是心法,发心越大越真诚,根据作用力跟反作用力的原理,我们得到的功德也会越大,效果会更大!

做佛事之前发愿:

祈求十方三世一切诸佛菩萨慈悲放光加持,愿弟子写在树上的种子字(或咒轮贴,咒轮挂)能大放光明利益整个地球乃至十方法界一切众生,愿十方法界一切众生一切所需常圆满,福慧资粮恒圆满,自度度他皆圆满,得闻佛法,破迷开悟,早日乘佛本愿,往生极乐世界!

为免在做佛事的过程中伤害到脚下的众生,请加念下面两咒3-7遍

1、 加持足底咒

 嗡ong 切qie 也ye 杂za 惹ra 嘎ga 纳na 吽hong 西xī 娑suo诃he

 ◎早晨诵此咒三遍,对脚或鞋子唾沫或吹气,则当日无意中践死于足下之虫蚁物命可得生第三十三天。

2、超度踏死虫蚁咒、度肉咒

 唵ong 嘎ga 贝bei 啰la 嘎ga 木mu 莎suo 哈ha

 ◎每天不小心看到自己或别人踏死虫、蚂蚁时,赶紧持此咒,它们就得到超渡,每天看到别人吃肉,或是自己不得不吃肉时,赶紧持此咒,来超渡它们广结善缘。

做完回向:

愿以弟子今天在树上写佛号和种子字(或贴咒轮、安放播经机等其他功德)的功德,回向十方法界一切众生往生极乐世界,早成无上正等正觉。祈求十方三世一切诸佛菩萨慈悲放光加持,愿树上的弥陀圣号或种子字(咒轮、播经机)能大放光明利益整个地球乃至十方法界一切众生,愿此诸众生早日离苦得乐,往生极乐世界,皆共成佛道!

回向给我父亲、母亲、丈夫,孩子(或其他有缘人)以及他们的冤亲债主,愿他们都能得到十方诸佛加持,业障消除,福慧增长,学佛行善吃素,对我常生欢喜心,支持我学佛吃素,做更多弘法利生的事业。

回向给我和以上人等的冤亲债主都能往生极乐世界。

特别回向(此处可以加自己的各种合理愿望,大到可以回向佛法能进入中国的教育体系,小到可以回向孩子考试顺利,明天能够顺利签单客户等等;

愿望前面加上“祈求十方诸佛加持”效果会更大,但是愿望的最终目的最好是利于自己修行佛法,利益众生,利于家人学佛增长善根之类的善良愿望,这样才容易得到佛菩萨加持)

清明节祭祖最好的方案(有兩種方案)

一到彌陀贍養國,元來是我法王家

——《般舟贊》

清明節祭祖有兩種方案
清明節祭祖有兩種方案供選擇。

第一,如果去墓地特別遠,要浪費很多時間,自己又特別忙碌,不方便就不如在家裡念佛。這樣可以節省很多時間,不用在路上來回奔波、搭車等,就在家裡虔誠念佛,效果也非常好。在家裡時間省了,念佛時間就更多了。

第二,如果願意去掃墓也可以,自己去當然好。如果有孩子或者其他親友一道去,就帶著一道。注意什麼?一上車就念佛,一路上也念佛,不要耽誤。

在墓地當然還是念佛,至於要不要祭拜、燒紙,按照佛法來說,是沒有這些特別要求的。如果隨順世間的遺俗,也未嘗不可。買些鮮花、水果,清素的,或者燒一點紙,如果沒有也很乾淨。

再就是既然去墓地念佛了,可以順便迴向給周圍有緣的眾生。因為墓地的墳墓很多,念完佛迴向給自己的家人,然後周邊有緣的一些孤魂野鬼,甚至沒有人來祭奠、掃墓的,也把念佛功德迴向給他們,讓他們共同超生極樂世界。這也是很好的想法,甚至也有很好的效果。

記得常念南無阿彌陀佛

清明节,佛弟子的感恩节,传诵此咒可超度亡灵,消灭四重罪、十恶业

清明节,对佛弟子而言,是带着感恩之心推广孝道的好机会。清明节在当代社会最大的功能,就是让我们追宗思源,不忘自己的先祖,学会知恩、感恩、报恩。我们于清明节所做的纪念,要祈愿“先祖为主的六道所有一切如母有情众生,能够早日脱离轮回苦海,得到佛的果位,我们来念经、做功德”,这样对他们而言收获就很大。仅仅依靠我们自己的微薄力量去做功德是很有限的,如果是以众生的名义来做功德,功德就会很大。

正常来讲,佛弟子祭拜祖先的时候,是不磕头的,只是念经持咒,为先人做功德回向,或是请寺院念经做超度。但从中华传统的礼节上来看,不少地区有磕头、烧香等习惯,毕竟是自己的亲人,这也是无可厚非的。以福报来说,往生的亲人是没有那么大的福报让佛弟子来磕头礼拜的,这对他们而言会有损福报。

佛弟子清明祭祖最好的方式就是:恭敬地去到坟墓边上,把杂草和乱石清理干净,把周围的环境整理地干干净净,可以带着鲜花,如果想要供奉,可以供一些素食,以表追思与纪念,实际上为他们念念经、做功德,比磕头烧香这些好多了。

祭拜祖先最好还是用素食,很多地区习惯供荤食,这对亡者是不好的。真要做,最好是请正规寺院的法师来做烟供等施食法。如果没有法师,我们自己带一些食品和水,在旁边念经,念佛号,念往生咒,将这些撒在坟墓周边,也是可以的。

清明节期间,持诵《往生咒》功德殊胜,为去世的亲人,累世业障,冤亲债主,堕胎婴灵,六亲眷属超度回向,祈愿早日离苦得乐,往生西方净土。

在清明节,最好的孝,就是做功德回向祖先,既然佛弟子日常都提倡用不杀生等做功德,清明祭祖当天最好能吃素,这样功德更大。
1、为去世的亲人超拔。清明节期间,念诵《往生咒》21遍,为去世的有情众生超度过往罪孽,愿众生都能离苦得乐,往生极乐世界!

2、超度小生命。每个人从无量劫以来,都曾经有意无意伤害过、杀生过一些小动物,家禽,海鲜,昆虫等,我们都要诚心忏悔,因为无明犯下了过错,持诵此咒可为它们超度。

3、消灭重罪,消除业障。念诵的时候佛光普照,常得阿弥陀佛的接引,并护持世间人们平安吉祥,消除五逆十恶谤法等重罪,拨除一切业障,清净身心。

往生咒是佛教净土宗信徒经常持诵的一种咒语,亦用于超度亡灵。持咒的方法和利益:如要持诵往生咒,应该清净三业,沐浴,漱口,至诚一心,在佛前燃香,长跪合掌,日夜各诵念二十一遍。若此就可消灭四重罪(杀生、偷盗、邪淫、妄语)、五逆罪(杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧)、十种恶业(杀生、偷盗、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语、贪爱、憎恨、愚痴),连毁谤大乘经典的罪都能消除。现世一切所求都能如意获得,不被邪恶鬼神所迷惑。若能持诵二十万遍,就会萌生智慧的苗芽。若念三十万遍,就能亲自看见阿弥陀佛。
往生咒 [1] 全称“拔一切业障根本得生净土陀罗尼”,简称往生咒,是《早晚课诵集》中十小咒之一。焚香跪拜佛像,合掌念诵此咒,日夜各二十一遍,能灭五逆、十恶、谤法等重罪。诚心念此咒,阿弥陀佛常在头上保佑,怨家不能伤害,可享安乐之福。 [2] 最大效用:佛光普照,事事顺利,吉祥如意,幸福平安。持此咒须身口意悉皆清净。虔诚持念,即能消灭五逆十恶谤法等重罪,并且阿弥陀佛,常在其顶以护此人。持诵此咒,现世心生欢乐,喜悦无比,消除一切烦恼;临终往生阿弥陀佛的西方极乐净土。

《往生咒》 [3] 又名《阿弥陀佛根本秘密神咒》或《四甘露咒》。很多人疑问为什么要这么多名字,其实意思是一样的,看你从哪个角度去看。站在大圆满成就者阿弥陀佛的高度,它叫《阿弥陀佛根本秘密神咒》。也就是他老人家给你这把钥匙,请您开门进去。但是众生接不住这把钥匙,不能证入这个境界。为什么。因为心不清净。为什么心不清净。因为业障重,有千奇百怪的习气。为什么有这么多习气。因为不只这一生,是累劫以来的习气身。不把这些业障连根挖掉怎么行。所以又叫《拔一切业障根本得生净土陀罗尼》,可以除灭习气,可以带业往生净土。
往生咒
往生咒
为什么叫《往生咒》 [4] ?就是往生净土,很多人以为往生净土是死后的事情。实际上,活着的时候也可以去净土。昔日龙树菩萨发愿往生极乐世界,梦感阿弥陀佛传授《往生咒》,这个神咒就是这样来的。可见龙树菩萨活着的时候就到了净土。净土宗初祖慧远大师临终时说:一生曾三次见过阿弥陀佛,也见到西方极乐世界,与经上所说完全相同。
净土是西方极乐世界,阿弥陀经对净土的境界有详细的描述,无量色好,无量妙音。那么净土到底在哪里呢?它不在地球上,不在太阳系,亦不在银河系。它离阎浮提(我们这个娑婆世界)有百千俱胝那由他佛刹,也就是百万亿佛刹之遥。这么遥远如何到达呢?尽虚空遍法界,皆是我们心性的变现之物,不论距离多远,总不会超出我们心的范围。既然在心性之内,一念之间即可达到。念力的快速周遍,绝非任何物质所能比拟。光的速度每秒可达三十万公里,而心的念力在一刹那间(不到一秒)即可周遍无尽的虚空法界。不然,怎么敢称心王呢?怎么说“应观法界性,一切唯心造”呢?

根据《中华佛教百科全书》(电子版)和《汉梵、梵汉陀罗尼用语用句辞典》(作者Robert Heineman(德国),台湾华宇出版社,1985年)两部著作对往生咒分别以汉语拼音和现代汉语进行注音,其中汉语拼音的音调均为一声。
(1)南无阿弥多婆夜
往生咒
往生咒
梵文:namo-amitābhāya
汉语拼音注音:na-mo-a-mi-da-pa-ya
现代汉语注音:拿摩阿眯搭帕呀
注释:此句意译为‘归命无量光佛”。
无量光佛,梵名Amitābha,音译阿弥多婆、阿弥亸皤。此佛即是阿弥陀佛,梵名Amita-buddha,又作阿弥多佛、阿弭跢佛、阿弭亸佛。另有梵名Amitāyus,音译阿弥多廋,意译无量寿。其最后音节(ya)为感叹词,相当于‘啊”。
(2)哆他伽哆夜
梵文:tathāgatāya
汉语拼音注音:da-ta-ga-da-ya
现代汉语注音:达塔嘎达呀
注释:此句意译为“如来”。
tathāgata的其他译法还有怛他伽哆、怛他揭多、怛哆伽哆、答塔葛达等多种。
(3)哆地夜哆
梵文:tad-yathā
汉语拼音注音:da-d-ya-ta
现代汉语注音:达第压他
注释:此句意译为“即说咒曰”。
tad-yathā在密典中最常见的译法为怛侄他,亦有译为怛你也他。发音时注意,第二个音节‘得”(d)应轻声,一带而过。
(4)阿弥利都、婆毗
梵文:amrtod-bhave
汉语拼音注音: o-mi-li-dou-pa-wei
现代汉语注音:阿弥利兜、帕威
注释:此句意译为‘甘露主”。
阿弥利都婆毗意为甘露的源泉,亦有译为阿蜜栗妬婆吠。
(5)阿弥利哆、悉眈婆毗
梵文:amrta-siddhambhave
汉语拼音注音: o-mi-li-da-xi-dan-pa-wei
现代汉语注音:阿弥利达、悉眈帕威
注释:此句意译为‘甘露成就者”。
Amrta意为甘露,亦有译为阿蜜多、阿蜜利多、阿蜜栗多。Siddham意为成就。
(6)阿弥利哆毗迦兰谛
梵文:amrta-vikramte
汉语拼音注音: o-mi-li-da-wei-ke-lan-di
现代汉语注音:阿弥利达、威克兰谛
注释:此句意译为‘甘露播洒者”。
(7)阿弥利哆、毗迦兰哆、伽弥腻
梵文:amrta-vikramta-gamine
汉语拼音注音: o-mi-li-da-wei-ge-lan-da-ga-mi-ni
现代汉语注音:阿弥利达、威克兰达、嘎弥尼
注释:此句意译为‘甘露遍洒者”。
(8)伽伽那、枳多、迦棣
梵文:gagana-kirti-kare
汉语拼音注音: ga-ga-na-gei-di-ga-lei
现代汉语注音:嘎嘎那、基诃地、嘎利
注释:此句意译为‘遍虚空宣扬(甘露)者”。
Gagana意为虚空,其他译法为哦哦曩、誐誐那。
Kirti意为名闻、名称,其他译法为吉底、计哩底。Kare意为造作、造作者。
(9)娑婆诃
梵文:svāhā
汉语拼音注音: si-wa-ha
现代汉语注音:司哇哈
注释:此句意译为‘成就圆满”。

自行加持 “ 金光明沙 ” 法-金刚沙,金刚砂

【毗卢遮那佛大灌顶光真言】

ओं अमोघ वैरोचन

महामुद्रा मणि पद्म ज्वाल प्रवर्त्तय हूँ

嗡. 啊摩噶. 怀鲁佳拿. 嘛哈母德喇.

嘛尼叭德嘛. 及乏拉. 钵喇乏尔打牙. 吽.

观 想:

诵此咒时. 观想心月轮上.

有一金色梵文“阿”字放光,

普照一切众生。梵文“阿”字,

为胎藏界大日如来种子字,

蒙照触者,皆离苦得乐。

大光明咒作用大太了,

可用于灌顶、开光、洒净、超度、

放生、治病、灭罪、消灾、增益、驱魔等等。
【 大 光 明 咒 手 印 说 明 】

左手金刚拳 -- 大拇指按

无名指第三节纹;

食指弯曲顶大拇指第一节;

其余三指握拳;放于左髋外侧。

右手自然成掌(如图所示)与肩齐。

大光明咒有两个手印,

上图慧律法师所结手印是另外一种。
【 加 持 金 光 明 沙 法 】

可使用海沙或工业用沙,

沙务必要干净,且以细沙为宜。

加持时,持诵,

《毘卢遮那佛大灌顶光真言》,

每天念324遍或108、49、21皆可,

遍数愈多愈好。诵此咒时,

可观想心月轮上梵文阿字放金光。

【元音老人传加持金刚砂法】

把沙子淘洗乾净,洗去杂物,晾乾,装在乾净的容器里,不持咒时用黄布盖上。红线穿针,针那一头压入沙子,线尾压在左手金刚拳的拇指下( 红丝线头捏在左手无名指根部 ) ,结金刚拳印。右手自然伸开五指,掌心向沙子放光。可以好多人、好多根穿针的红线同时围绕加持。每个人测好自己持咒的速度,念完後按时间计算持咒数即可。所有人的持咒数加在一起。一次不够十万八千遍,把所有的红线都放在沙上,盖上黄布,下次接着来,直至总共十万八千遍,宁多勿少。持咒时应微微出声金刚砂:在有灾难、闹鬼的地方,用金刚砂一洒,就太平无事。度亡时,不管死了多久,只要在他的屍体上或骨灰上或在棺木上,用金刚砂,由脚往头上洒上去,即使已落入三恶道,也可以超生天界。其他的咒就可以不要念了,临死时,把大光明咒写成一个咒文,放在他的胸口,无论是火化或土葬,可拔出来升天。

【元音老人口传大光明咒开示】

度亡的咒有很多,最好最要紧的就是大光明咒。这个咒的威力太大了,功用也很大。我们这个本性有七种光明,就是七彩光明。所以这个咒就是大光明,就是使得我们要放七彩光。所以右手是放光,左手结金刚拳,金刚拳就是大指按于无名指的末节,三个指头就是中指、无名指、小指,捏牢大指。这个食指就捏在这个大指的第二个骨节上,这叫金刚拳。就放在左面(左胸前),右手就这样子放光(右肩前,手心向前)。所以这个手印非常好,超度亡灵是功用最大。凡到死不下来,就是业障重,要活不得,要死不能。加持他这个咒,就可以让他舒舒服服往生了。

所以这个咒非常好,假如什么地方不安静,闹什么鬼啊魔啊东西,那么这个咒一念之后,一照,这个地方就安宁了,就都解脱了。所以这个咒非常好。这个咒现在念一下。嗡,啊蒙嘎,微路恰那,嘛哈母得拉,嘛尼帕得嘛,接瓦那,帕拉瓦路,打呀轰。(ong,a meng ga,wei luqia na,ma ha mu de la,ma ni pade ma,jie wa na,pa la wa lu, da ya hong。)这是第一个,大光明咒。这个咒,假如我们加持沙,你们海边上的沙洗净之后,拿一个红丝线,一头穿针,插在沙里,一头捏在金刚拳里面,一手放光照这个沙,念到十万八千遍之后,这个沙就叫金刚沙。什么地方有灾难,什么地方有鬼闹,什么的,一撒就太平没事情了。要度亡,这个人死了不问多少时,只要拿这个沙,他假如有棺材,就从这个棺材的这个脚往头上撒,啊,他纵然落入三恶道,也能把他拔出来升天,所以这个咒威力很大。临死的时候,我们把这个大光明咒,写成一个咒文,放在他胸口。假如火化,连这个咒一道火化,他就在这个大光明照着,升天去了。假如不是火化,像国外的葬礼,放到棺材里面去,他也得救了。所以这个咒的威力很大,大家注意这个咒,就可以了。
【金光明沙超度亡人的方法】

--- 慧律法师著述 ---

金光明沙系根据密部,持毗卢遮那佛大灌顶光真言所加持之土沙。目的即在利益亡者。透过咒力、愿力及心力三者相结合,转变被加持者之心念,助其安度生死大关。使用分量,每次约一指甲之量即可,以其所重者在加持力大小,而非分量多寡。使用时,撒于亡者额头(两眉间上方,约头发与眉毛中间)上。若为火葬,断气前、后,可先撒少许于额上(直接撒,毋须用强力胶固定)。火化后,捡骨毕,装入骨灰坛,将沙撒于骨灰上。若骨灰坛业已密封,可挤少许强力胶于骨灰坛盖上,垂直撒下金光明沙。经典有云:凡其投影之处,皆会放光。历来使用此沙之感应,实不胜枚举。

土葬时,无论断气前或已断气,皆可撒少许置额上。盖棺后,于头部垂直线之棺盖上,跻少许强力胶,撒上金光明沙。埋葬后,亦同样于头部之垂直线上撒若干,切记,应撒于坟上而非墓碑上。

对已亡故二、三十年者,金光明沙仍有效力。即使亡者转世投胎,撒金光明沙亦可增添其福报。一妇人为亡故十八载之丈夫撒金光明沙,是夜,其夫于梦中现身,言已得度,语罢身躯向上飞升。足见金光明沙确有不可思议之利益。

土葬多年,始获金光明沙,为平等心故,欲撒之前,心作是念:‘愿以此功德,回向XXX,以及此处一切无祠孤魂野鬼、法界众生。’以期亡者皆获利益,同蒙超度。使鬼魂不致牵引我等,而无法找到墓地。撒时可边念佛或持往生咒。除利益亡者,若有著魔者,亦可使用金光明沙。

贊毗盧遮那佛偈

諸 佛 難 思 議 甚 深 法 亦 爾

我 今 得 聞 之 亦 復 知 深 義

法 身 不 說 身 報 應 身 亦 爾

三 身 俱 不 說 是 名 真 說 義

說 不 說 皆 空 非 一 亦 非 二

說 者 及 聽 聞 此 皆 如 幻 義

如 幻 不 可 得 佛 方 便 如 是

金光明沙系根据密部,持毗卢遮那佛大灌顶光明真言所加持之土沙。

对于利益亡者的功用
金光明沙系根据密部,持毗卢遮那佛大灌顶光明真言所加持之土沙。目的即在。透过咒力、愿力及心力三者相结合,转变被加持者之心念,助其安度生死大关。使用分量,每次约一指甲之量即可,以其所重者在加持力大小,而非分量多寡。使用时,撒于亡者额头(两眉间上方,约头发与眉毛中间)上。若为火葬,断气前、后,可先撒少许于额上(直接撒,毋须用强力胶固定)。火化后,捡骨毕,装入骨灰坛,将沙撒于骨灰上。若骨灰坛业已密封,可挤少许强力胶于骨灰坛盖上,垂直撒下金光明沙。经典有云:凡其投影之处,皆会放光。历来使用此沙之感应,实不胜枚举。
土葬时,无论断气前或已断气,皆可撒少许置额上。盖棺后,于头部垂直线之棺盖上,跻少许强力胶,撒上金光明沙。埋葬后,亦同样于头部之垂直线上撒若干,切记,应撒于坟上而非墓碑上。
对已亡故二、三十年者,金光明沙仍有效力。即使亡者转世投胎,撒金光明沙亦可增添其福报。一妇人为亡故十八载之丈夫撒金光明沙,是夜,其夫于梦中现身,言已得度,语罢身躯向上飞升。足见金光明沙确有不可思议之利益。
土葬多年,始获金光明沙,为平等心故,欲撒之前,心作是念:‘愿以此功德,回向XXX,以及此处一切无祠孤魂野鬼、法界众生。’以期亡者皆获利益,同蒙超度。使鬼魂不致牵引我等,而无法找到墓地。撒时可边念佛或持往生咒。
除利益亡者,若有著魔者,亦可使用金光明沙。
其他功用:
一、除障。
二、去病:将金光明沙放置病人上衣口袋,轻病速愈,重病不受冤亲债主之搔扰。可洒少许在额头上或点在眉间可马上消业,可挂在胸前。
三、放生:只要洒一点点在死去的小狗身上,就能助其小狗离苦得乐超脱,若放生水族时, 一水桶的内的水族只洒少许在水桶里就可以了。
四、住宅:用来家里洒净, 洒少许在家里每个房间四角,若家里有不净会马上被超度,很快乐的离开,而不是赶走他。而不想走当您的护法的也会增益,所以不必怕洒了以后自己往生亲人不敢回来!
五、临终:撒在病人心窝处,乘毗卢遮那佛神力,超越三界,往生莲邦。 [1]
使用方法编辑 播报
洒时须念一遍「南无大悲观世音菩萨」有请到金光明沙的居士请省点用,只要洒一点点,那怕只有一粒到达目的地就够了, 也请把金光明沙分给别人使用! (使用分量每次约一指甲之量即可) 可先洒一点在自已的头上(或点在眉心上),随身佩挂可消灾延寿袪病除魔灭罪除障平安吉祥,身上会放出很强的光使不净的不能近身! 依这样的观想和念想,只要拿到手人就能得到大利益。
特别说明一下,有人拿到金光明沙反而作恶梦,这可能是恶业仗金光明沙的威力减轻,从梦中显现,接下来好让您有机会忏悔,天大的罪抵不过一个悔字,可在佛相前求忏悔力量较大! 有人洒上金光明沙会二、三天内会起唤嗔心,这是净化作用,认一下就过去了, 嗔心会越来越少!
一声阿弥陀佛历耳根者,决定菩提生根,开花见佛!阿弥陀佛!
大藏经依据编辑 播报
大正藏,密教部,第19册,606页,不空罥索毗卢遮那佛大灌顶光真言经
经云:毗卢遮那如来。为授母陀罗尼印三昧耶神通法品。而最为第一。若有过去一切十恶五逆四重诸罪。烬然除灭。若有众生。随处得闻此大灌顶光真言。二三七遍经耳根者。即得除灭一切罪障。若诸众生具造十恶五逆四重诸罪。犹如微尘满斯世界。身坏命终堕诸恶道。以是真言加持土沙一百八遍。尸陀林中散亡者尸骸上。或散墓上。遇皆散之。彼所亡者。若地狱中若饿鬼中。若修罗中若傍生中。以一切不空如来不空毗卢遮那如来真实本愿大灌顶光真言神通威力加持沙土之力。应时即得光明及身除诸罪报舍所苦身。往于西方极乐国土。莲华化生乃至菩提更不堕落
光明砂是什么?光明砂简介

 光明沙,佛教信众又称为金刚明沙、金光明沙、金刚砂,或恒河光明沙等,主要用于利益亡者。依据佛教的密部经典,修持毗卢遮那如来法门,持诵「大灌顶光真言」,以咒力加持沙土,并安放些许于亡者身上,可令其消除罪业、得到光明,并往生西方极乐净土。现今汉传佛教、藏传佛教等流行地区,信众皆广泛使用之。

 此法门应该源自于唐代大师不空和尚 (公元705——774年)奉诏译出的《不空罥索经》,现存于大正藏的《不空罥索毗卢遮那佛大灌顶光真言》密教经典。此经明载,以毗卢遮那佛(又称大日如来)的大灌顶光真言加持过的沙土,可以产生功德利益。经文提及:「若有众生,随处得闻此大灌顶光真言……即得除灭一切罪障。若诸众生具……身坏命终堕诸恶道,以是真言加持土沙一百八遍,尸陀林中散亡者尸骸上,或散墓上,遇皆散之。彼所亡者,若地狱中若饿鬼中,若修罗中、若傍生中,以『一切不空如来不空毗卢遮那如来真实本愿大灌顶光真言』神通威力加持沙土之力,应时即得光明及身,除诸罪报舍所苦身,往于西方极乐国土,莲华化生,乃至菩提,更不堕落。」简言之,其用法和功效,是以佛菩萨的愿力、咒力、功德力,加持沙土,并放于尸体上,或者散在墓地上,皆可令亡者得诸利益。如经文所说,不论往生者,已经转生到地狱、饿鬼、修罗或畜生道中,都能因此沙土而得到光明加持,去除罪报苦痛,往生极乐。

 佛教最隆重的仪式「水陆法会」,在法会开坛时,法师会洒大悲咒水和光明沙净化场地,化为神圣场域后,再开始救度超拔仪式,让轮回受苦众生来此法会都能蒙受法力而解脱。现代许多帮助往生者和临终仪轨之相关典籍,亦详述使用方法和程序,如沙土之分量,约指甲许,以其所重者,在加持力,非分量多寡。使用时间,不论断气前、后,皆可敬放少许于额上。若火葬,捡骨后,也可置入些许光明沙于骨灰坛中。

 至今,在汉地大乘佛教、藏传佛教的信仰地区,此光明沙皆普传盛行,人们相信不论用于亡者,生者或病者,都可因配戴金光明沙,得到其利益功德,消灾解厄、增长福报,去除病魔邪祟,非人干扰等等。又因诸多善信弟子流传其功德感应,故此光明沙为各佛教道场与大众广结善缘之结缘品。

毗卢遮那佛大灌顶光真言(简称大光明真言)

毗卢遮那佛大灌顶光真言(简称光明真言):

嗡(皈敬) 啊摩噶(不空无间) 怀鲁佳拿(即毗卢遮那,光明遍照,即大日如来也) 嘛哈(大)母德喇(印) 嘛尼(宝珠) 叭德嘛(莲花) 及乏拉(光明) 钵喇乏尔打牙(转易) 吽(能破,满愿)

毗卢遮那佛大灌顶光真言,即名「光明真言」。毘卢遮那如来,为授母陀罗尼印三昧那神通法品,而最为第一。若有过去一切十恶五逆四重诸罪,烬然除灭。若有众生,随处得闻此大灌顶光真言,二三七遍经耳根者,即得除灭一切罪障。若诸众生,具造十恶五逆四重诸罪,犹如微尘满斯世界,身坏命终堕诸恶道。以是真言加持土沙一百八遍,尸陀林中散亡者尸骸上,或散墓上,遇皆散之。彼所亡者,若地狱中、若饿鬼中、若修罗中、若傍生中。以一切不空如来不空毘卢遮那如来真实本愿大灌顶光真言神通威力加持沙土之力,应时即得光明及身,除诸罪报,舍所苦身,往于西方极乐国土,莲华化生,乃至菩提,更不堕落。复有众生,连年累月,痿黄疾恼,苦楚万端。是病人者先世业报。以是真言,于病者前,一二三日,每日高声诵此真言一千八十遍,则得除灭宿业病障。若为鬼娆,魂识闷乱,失音不语。持真言者加持手百八遍,摩扪头面,以手按于心上额上,加持一千八十遍,则得除差。摩诃迦罗神作病恼者,亦能治遣。若诸鬼神魍魉之病,加持五色线索,一百八结,系其病者腰臂项上,则便除差。

不空绢索毘卢遮那佛大灌顶光真言-出自《大正藏》第十九册页606中

【毗卢遮那佛大灌顶光真言(简称光明真言)】之读音和大意

光明真言为大日如来之真言、一切诸佛菩萨之总咒。出自《不空羂索毗卢遮那佛大灌顶光明真言经》:

唵(om,归命、三身具足、供养)。阿谟伽(amoga,不空无间)尾卢左曩(vairucana,即毗卢遮那,光明遍照)。摩诃母捺啰(mahamudra,大印)。嘛抳(mani,如意宝),钵德美(padme,莲华)。入(口缚)啰(jvala,光明)钵啰韈哆野(pravardaya,发生,转)吽(hum,菩提心、能破恐怖)。

【又译】

嗡(皈敬) 阿摩噶(不空无间) 怀鲁佳拿(即毗卢遮那,光明遍照,即大日如来也) 嘛哈(大)母德喇(印) 嘛尼(宝珠) 叭德美(莲花) 及乏拉(光明) 钵喇乏尔达亚(转易) 吽(能破地狱,满菩提愿)

林光明教授

查光明真言的来源经典,在《大正藏》中有三:

(1)《不空羂索神变真言经》卷二十八〈灌顶真言成就品〉。

(2)《不空羂索毘卢遮那佛大灌顶光明真言》。

(3)《毘卢遮那佛说金刚顶经光明真言仪轨》。

何以名为《光明真言》?

在汉译的《毘卢遮那佛说金刚顶经光明真言仪轨》中,说明了本咒为何名为《光明真言》的四项理由,兹列出如下:

1.三世三劫一切诸佛,由诵持此真言咒力,速得成正觉;此神咒是百亿无数诸佛如来母、万亿无数菩萨圣众母;此大神咒、此大明咒、此无上咒、此无等等咒;依此名《光明真言》。

2.此释迦如来常恒恭敬礼拜;昔修忍辱仙人行间,常诵此真言咒。时从顶出现百千光明,照曜三千世界成正觉,故名《光明真言》。

3.依(此咒)光明力,地狱、饿鬼、畜生、阿修罗等,皆悉解脱恶趣,速得成正觉,故名《光明真言》。

4.欲令父母灵生极乐净土,向西方诵千遍,定生极乐净土,是故建立墓所,以真言书,副无量寿梵字,安置父母墓所,必彼灵虽经无量无边不可思议阿僧祇劫,不堕恶道,必往生极乐净土莲华中宝座上成佛。(彼)时从眉间放白毫光明,故名《光明真言》。

《光明真言》解读与结构解析

《光明真言》只有二十七个音译汉字,二十三个悉昙梵文,是个全文皆有意义的梵文咒语,其字面意义直译是:

「唵!不空光明遍照!大手印!莲花珍宝!火焰!请进行!吽!」

兹分三句,说明如下:

(一)

简易罗马拼音:om amoga vairocana

传统汉字音译:唵 阿谟伽 尾卢左曩

简易汉字音译:唵 阿摸轧 外柔加拿

唵(om)是咒语常见的起始句。阿谟伽(amogha)是不空,尾卢左曩(vairocana)是大日如来、光明遍照、毘卢遮那佛。

(二)

简易罗马拼音:maha-mudra mani-padma jvala

传统汉字音译:摩贺 母捺罗 摩尼 钵纳摩 入缚罗

简易汉字音译:麻哈 母得拉 麻尼 趴得妈 吉哇拉

摩贺(maha)是大,母捺罗(mudra)是手印。摩尼(mani)是摩尼宝珠,钵纳摩(padma)是莲花,两字合起来意思是莲花的珍宝、或珍宝的莲花。〈六字大明咒〉中的「嘛呢(mani)叭咪(padme)」就是此二字,不过两者有字尾为ma与me的主格与呼格的不同格之变化。入缚罗(jvala)是火焰。

(三)

简易罗马拼音:pravartaya hum

传统汉字音译:钵罗嚩多野 吽

简易汉字音译:普拉 挖尔塔呀 吽

钵罗嚩多野(pravartaya)有很多意思,其字源英文有to roll, set out, proceed, begin等意思,汉文是转、进行、开始等意思,日文译本在翻译此咒时,常将此字译为「转」。此字中的ta,在日本悉昙字《光明真言》里有两种写法:ta及tta。从梵文结构来看,ta较正确。吽(hum)是咒语常见的另一型式结尾语,《六字大明咒》也以吽做结尾。其发音接近英文whom(who的受格),国语因无m的尾音而无对音字,汉译我依传统用「吽」。

《光明真言》灭罪与土沙加持

《光明真言》的用途,据《不空羂索神变真言经》的记载,诵持本咒可灭一切重罪,众生一听此咒即灭一切罪障。

过去在汉地与日本,此咒常被用于与往生、丧葬、墓地及施饿鬼等有关的场合。所谓「土砂加持法」,所依据的就是本咒,依该法诵此咒一百零八遍所加持的「土砂」,就是「金刚砂」或「光明砂」,此砂洒在尸身或墓地上,可消灭罪障、往生净土。此亡者即令己在地狱等四恶趣中,也会以《大灌顶光真言》加持沙土之力,应时即得光明身,除诸罪报,舍所苦身,往生西方极乐国土,莲花化生,乃至菩提。诺那活佛系统的土砂加持法,则增加《大白伞盖佛母咒》的持诵。此咒也常用于与灌顶有关的场合,我曾经有幸几度见朋友受〈心中心法〉灌顶,元音老人李钟鼎上师开口的第一段就是《光明真言》。从本咒正式全名也可看出此用途,其全名是:〈不空羂索毘卢遮那佛大灌顶光真言〉。

行文至此,也想起李老师能出国传法所必需的护照,是我强拉他去照相才办出来的,我至今仍保留该照片。李老师已于几年前仙逝,本期写到《光明真言》,想到他老人家对我的照顾,不禁对人生的无常感到唏嘘不已。

我最早持诵《光明真言》是由蓝吉富老师教我的,后来正式的传法,是由同时拥有东密、台密传承的圣咏法师,在她位于台北汐止的圣默寺所受的灌顶。圣咏法师法相庄严美丽,修持精严,背地里我们称她为蝴蝶公主,因为有一次她修法时,圣默寺突然飞进几千只蝴蝶。修法后,蝴蝶就自动散去。

慧律法师

诵此咒时,观想心月轮上,有一金色梵文啊字,放光普照一切众生。蒙照触者,悉皆离苦得乐。

梵文啊字为胎藏界大日如来种子字。

闻音灭罪,散沙度亡。矧常自诵,有不罪灭福增,往生西方者乎。

嗡 啊摩噶 怀鲁佳拿 嘛哈 母德喇 嘛尼 叭德嘛 及乏拉 钵喇 乏尔打牙 吽

按:此咒简称光明真言。功能殊胜,不可思议。能成就灌顶三昧耶。文繁不录。行者参阅光明真言之研究自知。

经云.若诸众生。具造十恶五逆四重诸罪。身坏命终.堕诸恶道。以是真言,加持土沙一百八遍.散亡者尸,或散墓上,亡者即得往生西方极乐国土。又云,若有众生.,闻此真言,二三七遍,经耳根者,即得除灭一切罪障。

右手舒散,五指向外。右手同舒,五指仰掌置膝。口传曰:左五指者:地狱、饿鬼、畜生、修罗、人。右五指者::天、声闻、缘觉、菩萨、佛。从五指端放五色光照十界云云。

问:大光明咒起什么作用?
答:大光明咒的作用太大了。也可以消灾,也可以增益,也可以发财,也可以成事,也可以度亡,也可以求什么有什么。大光明咒功用太大了。所以你们尽力持 大光明咒会很好。度亡灵力量更大,这个人乃至于死了很多时,投了恶道里去,也可以把他拔出来升天,这样大的力量。大光明咒力量很大,也可以心想事成,想什 么有什么。(问:可以讲咒语吗?)咒语不好讲,咒语是秘密的,显教好讲,咒语不讲,咒要持。咒语就是佛性化的符号,不讲,咒要绵密的提持。
------- 元音老人《成佛的诀窍》
问:我现在搬了新房子,风水不好,常有怪事。
答:很方便的,念大光明咒。在你房子周围一边走一边念,多念念。先到房子外面念,再到房子里念,要结手印念。
问:超度亡灵念什么咒好?
答:可念“听闻解脱咒”、“本觉大密咒”、“六道金刚咒”、“地藏菩萨真言”、“大光明咒”,最重要的是这几个咒。中阴阶段念这几个咒非常重要,要多 念,这些咒作用很大。可制作“金刚沙”,方法是:一盒沙,洗净、晒干,用一根针穿一条红丝线,将针插在沙里面,红丝线头捏在左手无名指根部,结金刚拳印, 右手照着沙,念十万八千遍,这个沙就能救度一切亡灵。即使死了很多年的亡灵,已落入三恶道,只要在他的尸体上或骨灰上,从脚往头上洒上去,就可以超生天 界。其它的咒就可以不要念了。
------元音老人《佛法修证心要问答集》